Monthly Archives: jún 2015

Občasník 3- transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie predstavuje oblasť, ktorá rieši metodiku stanovenia cien v rámci kontrolovaných transakcii. Do konca roka 2014 sa uvedené týkalo len zahraničných závislých osôb. Od roku 2015 sa transferové oceňovanie týka aj tuzemských závislých osôb, pričom kontrolovanou transakciou sa rozumie transakcia uskutočnená medzi závislými osobami. Takouto transakciou môže byť akýkoľvek obchodný alebo finančný vzťah. Právny rámec transferového oceňovania v SR je v zákone o dani […]

Continue Reading

Občasník 2

Pokračujeme v novele zákonov, ktoré budú platiť od 2015 vo viacerých oblastiach: O s t a t n é (zákon o dani z príjmov) : – Zaviedla sa tzv. brutácia príjmu, t.j. ak zamestnávateľ chce prispieť zamestnancovi nepeňažným plnením (vyplýva to z kolektívnej alebo pracovnej zmluvy) napr. 1000 eur, tak aby zamestnanec dostal aj netto 1000 eur, je potrebné čiastku 1000 […]

Continue Reading

Občasník 1

Ako sme už avízovali v Občasníku č. 2014 novela zákona o dani z príjmov prináša rozsiahle zmeny,o ktorých Vás chceme informovať aj v tomto Občasníku: Zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov: – Kým doteraz boli zmluvné sankcie z obchodného styku daňovým nákladom, od 1.1.2015 to prestáva platiť, t.j. poplatky, úroky z omeškania, zmluvné pokuty, paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávok budú nedaňovým […]

Continue Reading

Odpisy

K ďalšej veľkej zmene v právnych predpisoch od 1.1.2015 dochádza v zákone o dani z príjmov. Vzhľadom na rozsiahlosť zmien, chceme upozorniť na jednotlivé zmeny podľa závažnosti, v jednotlivých Občasníkoch. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku: Doplnené 2 nové odpisové skupiny: 3. odpisová skupina s dobou odpisu 8 rokov, týka sa technológii a 6. odpisová skupina na 40 rokov – týka […]

Continue Reading