Daily Archives: 15 15UTC november 15UTC 2019

Inventarizácia II.časť

Inventarizácia je nadradený pojem k inventúre, pod ktorým chápeme celý proces, ktorým  účtovná  jednotka  overuje,  či  stav  majetku,  záväzkov a  rozdielu majetku  a záväzkov v  účtovníctve  zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia predstavuje jednu z  najdôležitejších uzávierkových prác, ktoré účtovná jednotka vykonáva ešte pred uzatvorením účtovných kníh. Vykonaním inventarizácie sa zabezpečí preukázateľnosť účtovníctva a zároveň sa overí vecná správnosť účtovníctva, […]

Continue Reading