zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS

účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov. Jednotky, ktorých materská spoločnosť požaduje zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov alebo podliehajú tejto povinnosti zo zákona, môžu poveriť zostavením takejto účtovnej závierky aj inú osobu, resp. požiadať o poradenstvo pri zostavení takejto účtovnej závierky. Pre nich sú určené naše služby asistencie pri zostavení účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS. Naša spoločnosť sa  venuje aj tejto oblasti.

zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

na základe podkladov z individuálnych účtovných závierok poskytujeme asistenciu pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky. Zameriavame sa na zostavovanie a poradenstvo pri zostavení konsolidovaných účtovných závierok podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS. Ich význam stúpol hlavne po vstupe SR do Európskej únie pretože predstavuje nástroj na porovnanie dôležitých ekonomických informácií jednotlivých skupín podnikov či v národnom alebo nadnárodnom meradle.