Kolektív pracovníkov Sahesy v roku 1994 preložil a upravil na podmienky SR

“Zbierku súvzťažností”

od popredného českého ekonóma J. Jindráka. Táto publikácia bola prvou publikáciou svojho druhu na Slovensku.

Ďalej sme vydali

“Súvzťažnosti k účtovej osnove do vrecka”.

Naša spoločnosť taktiež pravidelne prispieva do odborných článkov a publikácií.

sponzorstvo

Okrem uvedených činností sa naša spoločnosť snaží pomáhať aj v oblastiach odkázaných na finančné príspevky. Každoročne vyčleňuje časť prostriedkov na sponzorstvo predovšetkým do školstva, športu a zdravotníctva. Uvítali sme aj možnosť prispiesť neziskovým organizáciám formou 2 % dane zo závislej činnosti, ako aj možnosť pre právnické osoby poskytnúť týmto organizáciam 2 % dane zo zisku.

Našim sponzorstvom pomáhame organizovať akcie Fakulty Managementu Univerzity Komenského

Našim sponzorstvom sme prispeli aj prvému slovenskému výstupu na horu Annaphurnu