Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Nezdaniteľné časti základu dane

Nezdanitelne casti zakladu dane

Nezdaniteľné časti základu dane

Ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok a rovnako tak aj daňové priznania z príjmov fyzických osôb, či právnických osôb za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sú v plnom prúde. Lehoty sa nemenili.

Pre žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane to bol dátum 15.2.2022 a povinnosť zamestnávateľov vysporiadať daň do konca marca 2022.

Pre podanie daňového priznania je hraničný dátum 31.3.2022.

V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania je to termín 30.6.2022.

Výnimka sa týka len tých fyzických osôb / právnických osôb, ktoré mali príjmy aj zo zahraničia.

Títo môžu požiadať finančnú správu o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania z dôvodu plynutia príjmov zo zahraničia a to najneskôr do 30.9.2022.

V tomto termíne je zároveň aj splatnosť dane.

O predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné požiadať v termíne do 31.3.2022 a to na formulári, ktorého vzor určilo a zverejnilo na svojom webe finančné riaditeľstvo.

V dnešnej téme si povieme, aké druhy nezdaniteľných častí základu dane poznáme.

Ako prvá a najzákladnejšia je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Na túto má nárok každý daňovník, aj maloleté dieťa.

Daňovník, ktorý je k prvému januáru starobný, invalidný, predčasný dôchodca by mal však zbystriť svoju pozornosť, pretože tento nárok na nezdaniteľnú časť základu dane nemá, avšak v niektorých prípadoch mu môže vzniknúť rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a jeho priznaným dôchodkom.

Druhým typom je nezdaniteľná časť základu dane na manžela / manželku daňovníka.

Pri tomto druhu nezdaniteľnej časti základu je potrebné sledovať viac parametrov a tiež vlastný príjem manžela / manželky.

Základné podmienky, z ktorých aspoň jednu musí daňovník spĺňať sú:

1/ manžel / manželka sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa (do 3 rokov, v určených prípadoch až do 6 rokov veku),
2/ manžel / manželka v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie (ZŤP),
3/ manžel / manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
4/ manžel / manželka sa považuje za občana so zdravotným postihnutím.

Tretím typom je nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie.

V súlade s §11 ods. 9 zákona o dani z príjmov si daňovník môže odpočítať od základu dane preukázateľne zaplatené príspevky a to v úhrne najviac 180,-eur za rok.

Tieto príspevky si môže odpočítať daňovník, ktorý uzatvoril buď novú účastnícku zmluvu po 31.12.2013, alebo ten daňovník, ktorý podpísal dodatok k už uzatvorenej zmluve, ktorým sa vzdal dávkového plánu.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)