Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Úprava základu dane pri skončení podnikania

Úprava základu dane pri skončení podnikania

Úprava základu dane pri skončení podnikania

V súvislosti s ukončením živnosti sme bližšie už popísali niektoré povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby či už vo vzťahu k živnostenskému registru, Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne ako aj finančnej spávy.

V dnešnom článku nadviažeme na vyššie uvedené.

Budeme hovoriť o úprave základu dane pri ukončení podnikania (živnosti).

Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, je povinný pri skončení živnosti upraviť základ dane a to o:

1/ výšku pohľadávok (ktoré sa považujú za zdaniteľný príjem),
2/ výšku záväzkov (ktoré sa považujú za daňový výdavok),
3/ pomernú výšku nájomného (ktorá pripadá na zdaňovacie obdobie),
4/ cenu nespotrebovaných zásob,
5/ zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek k majetku.

Ak ide o daňovníka, ktorý uplatňuje takzvané “paušálne výdavky”, tento upravuje základ dane o:

1/ cenu nespotrebovaných zásob,
2/ pohľadávky (ktoré sa považujú za zdaniteľný príjem).

Ak ide o daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, tento upravuje základ dane o:

1/ zostatky vytvorených rezerv a opravné položky,
2/ príjmy/výnosy budúcich období,
3/ výdavky/náklady budúcich období (s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu).

V zmysle zákona o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. je fyzická osoba, ktorá je účtovnou jednotkou, povinná ku dňu skončenia podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.

Daňovník alebo teda účtovná jednotka, ktorá ukončí svoje podnikanie v priebehu roka, mala by mať na pamäti aj ďalšie povinnosti vo vzťahu k daňovému úradu. Napríklad ak táto účtovná jednotka používala motorové vozidlo na podnikateľské účely, je povinná v lehote do 1 mesiaca podať daňové priznanie k dani z motorového vozidla.

V prípade, že zrušujúci subjekt bol aj platiteľom dane z pridanej hodnoty, je povinný podať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz za posledný mesiac, respektíve posledný štvrťrok, čiže za posledné zdaňovacie obdobie.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)