Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zákon o DPH a zmeny účinné od 1.7.2021

Zákon o DPH a zmeny účinné od 1.7.2021 druhá časť

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.7.2021 sa týkajú viacerých oblastí. V predchádzajúcej časti sme načrtli nové pravidlá pri predaji tovaru konečnému zákazníkovi prostredníctvom online platformy.

Venovali sme sa tiež registračnej povinnosti v zmysle paragrafu 4 a paragrafu 5 zákona o DPH.

V tejto časti sa už bližšie pozrieme na miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku, keďže v ustanovení paragrafu 14 zákona o DPH došlo k zásadnej zmene.

Pojem „zásielkový predaj“ bol v ustanovení paragrafu 14 nahradený pojmom „predaj tovaru na diaľku“.

Pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ a tiež pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov platí osobitne určené miesto dodania, ktoré sa odchyľuje od základného pravidla miesta dodania tovaru spojeného s jeho prepravou, upraveného v paragrafe 13 odsek 1 písmena a) zákona o DPH.

Ak pôjde o predaj tovaru na diaľku, miestom dodania tovaru bude členský štát, v ktorom skončilo odoslanie alebo preprava tovaru.

Výnimkou sú prípady, kedy je miesto dodania tovaru podľa paragrafu 16 a) v členskom štáte, v ktorom sa začína odoslanie alebo preprava tovaru.

Ak je tovar dovážaný z tretích krajín, potom sa miesto dodania určuje podľa toho, či je členský štát dovozu zhodný s členský štátom skončenia odoslania alebo prepravy.

Ak tomu tak nie je, potom miestom dodania tovaru je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru smerom ku kupujúcemu skončí.

Iná situácia môže nastať vtedy, ak sa tovar predáva na diaľku, pričom sa dováža do toho istého členského štátu, ako je členský štát skončenia odoslania alebo prepravy. Miesto dodania tovaru je v tomto členskom štáte iba v tom prípade, ak si dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa paragrafu 68 písmena c) zákona o DPH.

Ak dodávateľ nepoužije osobitnú úpravu, miesto dodania sa určí podľa základného pravidla, ktoré je upravené v paragrafe 13 odsek 1 písmena a) a daň sa vyberie pri dovoze tovaru.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)