Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.7.2021

Zmeny v zákone o DPH

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.7.2021
prvá časť

Zákon číslo 222 z roku 2004 Zbierky zákonov o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon o DPH) je azda najviac prepracovaným zákonom s množstvom doplňujúcich zmien. Aktuálne zmeny účinné od 1.7.2021 sa týkajú viacerých oblastí. Stručne prejdeme tými zásadnými:

Po prvé:

Registračná povinnosť zo zákona

Registračná povinnosť je upravená v paragrafe 4 odsek 4 a odsek 8 zákona o DPH. Ak ide o zdaniteľnú osobu, ktorá je usadená v tuzemsku, táto nadobudne postavenie platiteľa dane zo zákona vtedy, keď uľahčuje dodanie tovaru na území EÚ uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území EÚ. Touto úpravou sa zabráni tomu, aby nedochádzalo k nezdaneniu tovaru, ktorý dodá zahraničná osoba neusadená v EÚ.

Po druhé:

Výnimky z registrácie zahraničnej osoby

Paragraf 5 odsek 1 písmeno f) zákona o DPH hovorí o tom, kedy zahraničná osoba nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň. Konkrétne ide o prípady, ak dodáva tovar alebo službu v rámci osobitnej úpravy s miestom dodania v tuzemsku. Tieto dodávky si zahrnie zahraničná osoba do osobitného daňového priznania, ktoré podáva v členskom štáte identifikácie. Ak však táto zahraničná osoba začne vykonávať aj činnosti, ktoré nespadajú do osobitného režimu, je povinná podľa paragrafu 5 podať žiadosť o registráciu. Daňový úrad rozhodne o registrácii, nepridelí tejto zahraničnej osobe ale nové IČ DPH, pridelí jej presne to isté IČ DPH ako jej bolo pridelené na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa paragrafu 68 b) zákona o DPH.

Po tretie:

Dodanie tovaru

Do paragrafu 8 pribudol s účinnosťou od 1.7.2021 odsek 7, ktorý hovorí o tom, že zdaniteľná osoba, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, sa považuje za zdaniteľnú osobu, ktorej bol tovar dodaný predávajúcim a súčasne sa považuje za dodávateľa tohto tovaru pre zákazníka. Zavádza sa zákonná fikcia pri predaji tovaru konečnému zákazníkovi prostredníctvom online platformy.

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty sú natoľko rozsiahle, že sa im budeme venovať aj v nasledujúcej časti. Bližšie sa pozrieme na poskytovanie služieb a predaj tovaru na diaľku.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)