Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Audit

Audit účtovnej uzávierky – Sahesa Bratislava

Audit účtovnej uzávierky a audítorské služby predstavujú nevyhnutnú súčasť správneho fungovania mnohých firiem a podnikov. Externý audit týkajúci sa overovania účtovnej závierky, preverenia jej platnosti a spoľahlivosti je vhodný spôsob preskúmania dôležitých informácií, dát a činností od nezávislej osoby. Získavanie takýchto informácií dokáže byť pre spoločnosť či firmu prínosom a to aj v tom prípade, že povinnosť vykonávať audit nevyplýva zo zákona.

Profesionálna úroveň audítorov a ponúkané audítorské služby s nadväznosťou na medzinárodné audítorské štandardy a platnú slovenskú legislatívu sú zárukou vašej spokojnosti. Ak potrebujete vykonať štatutárny audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky, audit neziskových organizácií, verejných obchodných spoločností, komanditných spoločností, zostaviť či poradiť pri zostavení účtovnej závierky.

Obrátiť sa na nás môžete aj v prípade, ak potrebujete zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, overiť si použitie grantov z EÚ či navrhnúť a pripraviť interné predpisy vašej spoločnosti. Staňte sa našim klientom využite tak možnosť získať odbornú a profesionálnu spolupráce pri zostavení výročnej správy vyplývajúcej z našich zmlúv o audítorskej činnosti.

Due diligence alebo váš správny krok

V prípade potreby vykonania a uskutočnenia hĺbkových auditov hospodárenia spoločností v dôsledku ochrany akcionára či hospodárenia manažmentu sme pripravení vám poskytnúť naše profesionálne služby. Hĺbkové audity vykonávame v súvislosti s akvizíciami spoločností ich transformáciami na rôzne iné právne formy a podobne. Týmto krokom sa dosiahne identifikácia prípadných rizík, ktoré vyplývajú z informačnej asymetrie medzi zúčastnenými stranami. Buďme spolu o krok vpred.

Ako prebieha naša spolupráca?

Prevažná väčšina našich audítorských zmlúv je priebežného charakteru. V nadväznosti na uzatvorenie audítorskej zmluvy začíname aktívne pracovať na audítorských testoch pričom naše spoločné stretnutia manažujeme vždy s ohľadom na vaše časové požiadavky.

Za naše audítorské služby vám ručíme ako dobrým menom, tak aj povinnosťou vyplývajúcej z nariadenia Slovenskej komory audítorov a aj zákona o audítoroch. Každoročným uzatvorením poistnej zmluvy dochádza k splneniu tejto povinnosti.

V oblasti auditu účtovnej závierky ponúkame:

 • Štatutárny audit účtovnej závierky.
 • Audit konsolidovanej účtovnej závierky.
 • Zostavenie a poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky.
 • Zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS.
 • Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.
 • Overenie použitia prostriedkov zo zdrojov daňovníkov / 2% z daňovej povinnosti/.
 • Overenie použitia grantov z EU.
 • Návrh a príprava interných predpisov spoločnosti.
 • Spolupráca pri zostavení výročnej správy spoločnosti.

Povinnosť auditu vyplýva z ustanovenia § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka

 1. ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
 2. obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
 • celková suma majetku presiahla 4 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods.3,
 • čistý obrat presiahol 8 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov,tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 50 ľudí,
 1. ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
 1. ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a
Audit účtovnej uzávierky a audítorské služby
Due diligence
Profesionálna úroveň audítorov

Kontakt

 • Miletičova 21
  821 08 Bratislava
 • 02/4464 41 88
  02/4464 41 89
 • sahesa@sahesa.sk

Ebook ZDARMA

Vyhnite sa problémom a nezabudnite ani na jednu z DÔLEŽITÝCH zmien v roku 2024!

STIAHNITE SI FREE EBOOK

Niektorí z našich významných klientov

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)