Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Správa o transparentnosti

SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI

ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE KONČIACE SA 31. DECEMBRA 2013

Správu o transparentnosti vydávame v súlade s § 24 Zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .

Audítorská spoločnosť SAHESA, s.r.o. (ďalej len „audítorská spoločnosť“), ktorá vykonáva štatutárne audity individuálnych účtovných závierok v súlade s § 24 Zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu zverejňuje ročnú správu o transparentnosti, z dôvodu vykonávania auditu v subjekte verejného záujmu.

PRÁVNA FORMA A VLASTNÍCTVO

Spoločnosť SAHESA, s.r.o. bola založená dňa založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.12.1992 v súlade s ustanovením § 56 a nasledujúcich a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka ako spoločnosť s ručením obmedzeným podľa slovenského právneho poriadku, so sídlom: Prešovská 61, Bratislava – Ružinov 821 02 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 4934/B

V súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu spoločnosť SAHESA s.r.o. splňa podmienku, že väčšina hlasovacích právpatrí audítorom, nakoľko konateľ spoločnostiIng. Blažena Szabová – audítor má 100 % podiel hlasovacích práv Štatutárnym orgánom audítorskej spoločnosti SAHESA, s.r.o. je konateľ, Ing. Blažena Szabová zapísaná v zozname audítorov (číslo licencie: 107), ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu v Slovenskej republike v zmysle zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

ČLENSTVO V SIETI

Spoločnosť SAHESA, s.r.o. nie je členom siete v zmysle § 2 ods. 10 Zákona č. 540/2007 Z. z.o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení Zákona č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

ŠTRUKTÚRA RIADENIA AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť SAHESA, s.r.o. riadi konateľ, Ing. Blažena Szabová zapísaná v zozname audítorov vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu v zmysle zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

Konateľ nesie zodpovednosť za celkovú stratégiu audítorskej spoločnosti, ako aj za určenie audítorského prístupu, riadenie rizík, kontrolu kvality, zásady etického kódexu, za zostavenie účtovnej závierky a za celkové riadenie firmy.

V spoločnosti SAHESA, s.r.o. pôsobí Ing. Blažena Szabová – konateľ a zároveň audítor Slovenskej komory audítorov (SKAU) č. 107,spolu s asistentom audítora a certifikovanými účtovníkmi.

VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČENIA KVALITY A VYHLÁSENIA KONATEĽA O ÚČINNOSTI JEHO FUNGOVANIA

Povinnosťou partnera a zodpovedného audítora (ďalej len „zodpovedný audítor“) je vybudovať a zaviesť do praxe, udržiavať, sledovať a presadzovať vnútorný systém zabezpečenia kontroly kvality, ktorý poskytuje primerané uistenie, že zodpovedný audítor a jeho personál konajú v súlade s medzinárodnými štandardmi pre kontrolu kvality (ISQC) 1 „Kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audit a previerky historických finančných informácií a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby”, a že správy, ktoré vydáva firma alebo zodpovedný audítor za zákazku, sú vhodné za daných okolností.

Princípy, ktoré sú relevantnými podkladmi systému kontroly kvality sú predovšetkým:

  • Požiadavky vyplývajúce z Etického kódexu;
  • Nezávislosť a objektivita;
  • Udržiavanie profesionálnej zodpovednosti;
  • Náležitá starostlivosť kvality práce;
  • Pokračovanie vzťahovs klientami;
  • Rozvoj členov spoločnosti, uspokojenie a zachovanie.

Audítorská spoločnosť SAHESA, s.r.o. uplatňuje vnútorný systém zabezpečenia kontroly kvality (v súlade s jej internou smernicou„Kontrola kvality ISQC“), ktorý rieši zodpovednostizodpovedného audítora za kvalitu, dôležité etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo vzťahoch s klientom a v špecifických zákazkách, ľudské zdroje, vykonanie zákazky, kontrolu a dokumentáciu. Súčasťou vnútorného systému zabezpečenia kvality je aj kvalita riadenia rizík.

PREVIERKY ZABEZPEČENIA KVALITY AUDITU

Pred vydaním audítorskej správysubjektu verejného záujmu, sú správy o štatutárnom audite predmetom previerky zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva licencovaný audítor s dostatočnými a primeranými skúsenosťami a odbornou kvalifikáciou.. Zodpovedný audítor má zodpovednosť za celkovúkvalitu zákazky. Zodpovedá tiež za formuláciu záverovo súlade s požiadavkamina nezávislosťplatnými pre zákazku na audit a zároveň zabezpečí, že závery sú primerané a riadne zdokumentované.

Previerka zabezpečenia kvality projektu pozostáva z kontroly správy audítora a účtovnej závierky alebo iných finančných údajov, ktoré sú predmetom správy, plánu auditu, memoranda o zhrnutí výsledkov auditu alebo inej podobnej správy, vybranej pracovnej dokumentácie a iných dokumentov podľa potreby. Súčasťou tejto previerky je aj rozhovor s audítorom zodpovedným za audit o závažných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli počas auditu alebo previerky. V prípade, že sa riziko projektu považuje za vyššie než bežné alebo podstatne vyššie než bežné, je potrebná rozsiahlejšia previerka, vrátane kontroly príslušnej pracovnej dokumentácie súvisiacej s identifikovanými rizikami.

Audítorskú správu možno vydať len v tom prípade, ak sa osoba vykonávajúca previerku ubezpečí, že audítorský tím vykonal primerané úsudky a závery a že boli dodržané Medzinárodné audítorské štandardy vydané International Auditing and Assurance Board (IAASB) (ďalej „Medzinárodné štandardy pre audit“) a iné relevantné postupy a predpisy platné v Slovenskej republike.

VYHLÁSENIE KONATEĽA O ÚČINNOSTI FUNGOVANIA VNÚTORNÉHO SYSTEÉMU ZABEZPEČENIA KVALITY

Konateľ audítorskej spoločnosti SAHESA, s.r.o. sa ubezpečil, že vnútorný systém kontroly kvality uvedený vyššie účinne poskytuje primerané ubezpečenie, že audítorská spoločnosť, jej zamestnanci a spolupracovníci dodržiavajú platné odborné štandardy, ako aj požiadavky právnych predpisov a regulátorov. Zároveň sa konateľ audítorskej spoločnosti ubezpečil, že vydané audítorské správy sú primerané.

DÁTUM POSLEDNEJ PREVIERKY ZABEZPEČENIA KVALITY AUDITU

Audítori a audítorské spoločnosti podliehajú previerke zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva komora audítorov prostredníctvom kontrolórov menovaných komorou audítorov. Systém previerok zabezpečenia kvality auditu podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Úrad pre dohľad nad výkonom auditu.

Posledné preverenie zabezpečenia kvality auditu v súlade s § 31 zákona o audítoroch bolo 20.10.2010(číslo spisu: P/026/2010/20.10.2010)za rok2009.

ZOZNAM SUBJEKTOV VEREJÉHO ZÁUJMU, V KTORÝCH AUDÍTORSKÁ SPOLOČNOSŤ V PREDCHÁDZAJÚCOM ÚČTOVNOM OBDOBÍ USKUTOČNILA AUDIT PODĽA ZÁKONA O AUDÍTOROCH, AUDITE A DOHĽADE NAD VÝKONOM AUDITU

Audítor vykonáva audit v jednom subjekte verejného záujmu, pričom overuje účtovnú závierku za rok 2010. Audítorská spoločnosť od subjektu verejného záujmu nezískala súhlas na zverejnenie, preto v súlade s § 24 ods. 1 pís. f) neuvádza v správe o transparentnosti názov subjektu verejného záujmu, v ktorom v predchádzajúcom účtovnom období uskutočnila audit podľa zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

VYHLÁSENIE O POSTUPOCH AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI NA ZABEZPEČENIE NEZÁVISLOSTI AUDÍTORA A AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť SAHESA, s.r.o. dodržiava zásady zabezpečenia nezávislosti, na základe najlepšieho poznania a presvedčenia audítora a koná v súlade s podnikovými zásadami a postupmi, ktorých obsahom je oddiel 290 Etického kódexu nezávislosti IFAC (posúdenie nezávislosti pri každej zákazke).

Odborní zamestnanci spoločnosti každoročne podpisujú vyhlásenie o nezávislosti a absolvujú vnútorné školenia o zásadách zabezpečenia nezávislosti. Proces akceptácie klienta a auditu sa v audítorskej spoločnosti uplatňuje s cieľom overiť, či nedošlo k ohrozeniu nezávislosti.

Interné vyhlásenie o nezávislosti zo strany zamestnancov audítorskej spoločnosti SAHESA, s.r.o. sa vykáva každoročne.

VYHLÁSENIE O SÚSTAVNOM VZDELÁVANÍ

Sústavné vzdelávanie je jednou z prvoradých zásad audítorskej spoločnosti.

Audítor a asistent audítora spoločnosti SAHESA, s.r.o. sa všeobecne zúčastňujú na školeniach a iných vzdelávacích aktivitách organizovaných Slovenskou komorou audítorov (SKAU), keďže sú jej právoplatnými členmi. Zároveň sa zúčastňujú aj na školeniach a iných vzdelávacích aktivitách,

organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP) a na ďalších odborných seminárochpotrebných pre plnenie úloh, ktoré sa od nich vyžadujú.

Audítor a asistent audítora sa zúčastňujú aj na školení, ktoré sú pripravovanévzdelávacími agentúrami.

Systém vzdelávania a profesionálneho rozvoja, procesy monitorovania interných vzdelávacích aktivít, ako aj systém požiadaviek kladených profesijnými organizáciami a právnymi predpismi v súvislosti so vzdelávaním audítora a asistentov audítora sa v audítorskej spoločnosti raz ročne vyhodnocuje.

FINANČNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť zverejnila príslušné informácie zákonným spôsobom a účtovné závierky sú aj uložené v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.

INFORMÁCIE O ZÁKLADE, Z KTORÉHO SA VYCHÁDZA PRI ODMEŇOVANÍ PATNEROV

Odmena audítora vychádza zo zmluvy o výkone funkcie konateľa a podielu na zisku.

Ing. Blažena Szabová

konateľ SAHESA, s. r. o.

V Bratislave, 2014

Niektorí z našich významných klientov

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)