Účtovníctvo – Sahesa Bratislava

cislaPre zachovanie profesionality v oblasti účtovníctva, sa podieľajú naši pracovníci aj asistenti audítora priamo na účtovaní podnikateľských subjektov. Vedieme externe účtovníctva na základe spoľahlivosti, vysokej kvality a flexibility. Profesionalita našich účtovníkov je potvrdená certifikátmi v Komore účtovníkov, ktorá zabezpečuje ich sústavné školenie z hľadiska nových legislatívych noriem. Dlhoročná vernosť našich klientov je toho dôkazom

Rozsah poskytovaných prác

  • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • spracovanie podkladov a evidenicia DPH, k cestnej dani
  • spracovanie mzdovej a personálnej agendy: výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • komunikácia s poisťovňami, ELDZ, rôzne potvrdenia zamestnancom
  • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat
  •  vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi
  • realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
  • zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie. Snahou spoločnosti je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

Zastupovanie v daňovom konaní

V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, zabezpečujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď.

Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty

Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty. Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme na základe plnej moci klienta.

Odmena za služby

Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza od počtu dokladov za mesiac a počtu zamestnancov. Cena sa stanoví na základe rokovania s klientom pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo v bežnom roku.

Ručenie

V oblasti vedenia účtovníctva máme riziko prípadných nesprávností poistené ako spoločnosť. Do dnešného dňa sme však neboli nútení túto poistku využiť, čo v neustále sa meniacich legislatívnych podmienkach SR oprávnene považujeme za úspech.

Radi zabezpečíme splnenie Vašich požiadaviek tak, aby ste z našich služieb mali najvyšší efekt. Tešime sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby