Category Archives: Nezaradené

Zdaňovanie príjmov

Zdaňovanie príjmov Sadzby dane Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je všeobecne známy a kľúčový, netreba ho zvlášť predstavovať. Keďže je práve obdobie uzatvárania účtovných kníh, vyhotovenia ročného zúčtovania daní a predovšetkým obdobie vypracovania a podávania daňových priznaní, bližšie v tomto článku rozoberieme sadzby dane, ktoré tento zákon definuje. Pre správny výpočet dane z príjmov či už […]

Continue Reading

Audit v spoločnosti a prečo je pre spoločnosti tak dôležitý?

Audit v spoločnosti. Prečo je dôležitý? Či už ide o povinný audit, ktorý vyplýva zo zákona alebo o audit dobrovoľný, každý z nich má svoje opodstatnenie. Kontrola účtovníctva firmy takouto formou je totiž pre ňu prínosom a audit tak predstavuje nevyhnutnú súčasť fungovania mnohých spoločností. Povinný audit Povinný audit vyplýva niektorým účtovným jednotkám zo zákona, […]

Continue Reading

Taxana – automatizovaný chatbot finančnej správy pre komunikáciu s občanmi

Taxana je automatizovaný chatbot, ktorý zaviedla finančná správa Koncom roka 2018 finančná správa spustila na svojej web stránke novinku – automatizovaný chatbot Taxana, čo je aplikácia, prostredníctvom ktorej je možná automatizovaná komunikácia medzi občanmi a finančnou správou. Pracovníci call centra finančnej správy radia daňovníkom aj naďalej, ale okrem nich im môže poradiť aj Taxana. Chatbot finančnej […]

Continue Reading

Ročné zúčtovanie daní vs. daňové priznanie

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy za rok 2019 len zo závislej činnosti, môže požiadať zamestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie k zdaňovaniu príjmov, o vykonanie ročného zúčtovania dane. Lehota pre rok 2019 je do 17.2.2020. Ak tak neurobí, je povinný si svoje daňové povinnosti vysporiadať sám podaním daňového priznania typu A a to v lehote do 31.3.2020. Ak zdaniteľné príjmy za rok […]

Continue Reading

Zamestnanecké benefity

Nájsť, získať, ale aj udržať lojálnych zamestnancov v spoločnosti vôbec nie je ľahké. Pri rozhodovaní sa, či zamestnanec príjme pracovnú ponuku, dôležitú úlohu zohrávajú ponúkané benefity. Ak vám spoločnosť ponúka finančné ako aj  nefinančné výhody, znamená to, že vás chce motivovať a podporiť tak fungovanie tímového ducha v spoločnosti. Benefity sú teda výborným nástrojom na to, ako kompenzovať […]

Continue Reading

Novela zákona o DPH od 1.1.2020

Novela zákona o DPH, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2020 reaguje na novú smernicu Rady EÚ 2018/1910, ktorá mení doteraz platnú Smernicu 2006/112/E o spoločnom systéme DPH. Od 1.1.2020 sa zavádzajú spoločné pravidlá, ktorých hlavným cieľom je zjednodušiť a uľahčiť cezhraničné obchodovanie s tovarom. Hlavné zmeny účinné od 1.1.2020 sme zhrnuli do nasledovných štyroch bodov. 1. Zavádza sa nový pojem „call-offstock“. […]

Continue Reading

Zmeny od roku 2020 vo vzťahu k dôchodcom

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č.321/2019 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá upravila právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku ako aj priznanie dôchodku pre účely Sociálnej poisťovne. Na začiatku považujeme za potrebné zdôrazniť, že dôchodkový vek určuje Sociálna poisťovňa a to na žiadosť poistenca. Od 1.1.2020 sa pri posúdení vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a […]

Continue Reading

GRID karta ako komunikačný prostriedok

Povinnosť elektronicky zasielať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne ako aj ďalšie dokumenty (ELDP, registračné listy…), je širokej verjnosti určite známa. V tomto článku bližšie priblížime situácie, ktoré môžu nastať v prípade zmeny osoby, ktorá je poverená elektronicky dokumenty do Sociálnej poisťovne zasielať. Zamestnávateľ (konateľ spoločnosti) poveruje svojich zamestnancov (najčastejšie účtovníčku), aby v mene spoločnosti elektronicky […]

Continue Reading

Odpočítateľné položky v zdaňovacom období 2019

Všetky fyzické osoby, ktorým plynú tzv. aktívne príjmy, majú na konci zdaňovacieho obdobia nárok na uplatnenie odpočitateľných položiek a to: 1/ od základu dane (u fyzických osôb sa týmto myslí rozdiel medzi príjmami a výdavkami), pričom odpočítateľnými položkami sú nezdaniteľné časti základu dane – viď § 11  zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, […]

Continue Reading

Register účtovných závierok

Účtovnú závierku v každej obchodnej spoločnosti schvaľuje príslušný orgán, ktorým môže byť: Valné zhromaždenie (napr.  a.s. alebo  s.r.o.) Členská schôdza (napr. družstvá) Ústredný orgán štátnej správy (štátny podnik) Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. je účtovná jednotka povinná schváliť účtovnú závierku najneskôr do 1 roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Účtovná jednotka a to […]

Continue Reading