Monthly Archives: október 2018

Trojstranný obchod od 1.1.2018

Trojstranný obchod je upravený v § 45 zákona o DPH. Trojstranný obchod je taký obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri osoby, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do […]

Continue Reading

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia (závislá činnosť)

Zdaňovanie príjmov daňovníka (rezidenta SR), ktorému plynuli príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, sa riadi v prípade zmluvných štátov príslušnou zmluvou a zákonom o dani z príjmov. Zmluvné štáty sú tie štáty, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. V podstate rozlišujeme 2 prípady, ktoré pri zdaňovaní tohto príjmu môžu nastať: 1/ ak […]

Continue Reading

Vedenie a spracovanie účtovníctva od externej firmy šetrí nielen čas

Najmä malé a stredné firmy často riešia otázku, akým spôsobom zabezpečiť vedenie a spracovanie účtovníctva. Majú na výber spracovanie účtovníctva interným zamestnancom alebo môžu využiť služieb externého dodávateľa. Obe formy majú svoje pre a proti. Pozrime sa ďalej na niektoré z výhod externej účtovnej firmy. Bez stresu za kratší čas Veľké firmy majú obvykle vlastné […]

Continue Reading