Monthly Archives: november 2019

Register účtovných závierok

Účtovnú závierku v každej obchodnej spoločnosti schvaľuje príslušný orgán, ktorým môže byť: Valné zhromaždenie (napr.  a.s. alebo  s.r.o.) Členská schôdza (napr. družstvá) Ústredný orgán štátnej správy (štátny podnik) Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. je účtovná jednotka povinná schváliť účtovnú závierku najneskôr do 1 roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Účtovná jednotka a to […]

Continue Reading

Inventarizácia II.časť

Inventarizácia je nadradený pojem k inventúre, pod ktorým chápeme celý proces, ktorým  účtovná  jednotka  overuje,  či  stav  majetku,  záväzkov a  rozdielu majetku  a záväzkov v  účtovníctve  zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia predstavuje jednu z  najdôležitejších uzávierkových prác, ktoré účtovná jednotka vykonáva ešte pred uzatvorením účtovných kníh. Vykonaním inventarizácie sa zabezpečí preukázateľnosť účtovníctva a zároveň sa overí vecná správnosť účtovníctva, […]

Continue Reading