Monthly Archives: február 2019

Súhrnný výkaz DPH – 1.časť

Súhrnný výkaz DPH je bližšie vysvetlený a ukotvený v §80 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a predpisov. Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak: 1.    dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane 2.    premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho  podnikania […]

Continue Reading

Poskytovanie darov

V tomto článku sa bližšie pozrieme na poskytovanie darov. Zásadnou podmienkou pri darovaní je uzatvorenie darovacej zmluvy, v ktorej vystupuje darca a obdarovaný. V tejto zmluve musí byť jednoznačne vyjadrený úmysel darcu poskytnúť dar, pričom dar musí byť poskytnutý z majetku darcu, teda nemôže byť poskytnutý z iného majetku (napr. z majetku tretej osoby). Samotný proces darovania upravuje Občiansky zákonník v §628 […]

Continue Reading