Monthly Archives: december 2019

GRID karta ako komunikačný prostriedok

Povinnosť elektronicky zasielať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne ako aj ďalšie dokumenty (ELDP, registračné listy…), je širokej verjnosti určite známa. V tomto článku bližšie priblížime situácie, ktoré môžu nastať v prípade zmeny osoby, ktorá je poverená elektronicky dokumenty do Sociálnej poisťovne zasielať. Zamestnávateľ (konateľ spoločnosti) poveruje svojich zamestnancov (najčastejšie účtovníčku), aby v mene spoločnosti elektronicky […]

Continue Reading

Odpočítateľné položky v zdaňovacom období 2019

Všetky fyzické osoby, ktorým plynú tzv. aktívne príjmy, majú na konci zdaňovacieho obdobia nárok na uplatnenie odpočitateľných položiek a to: 1/ od základu dane (u fyzických osôb sa týmto myslí rozdiel medzi príjmami a výdavkami), pričom odpočítateľnými položkami sú nezdaniteľné časti základu dane – viď § 11  zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, […]

Continue Reading