Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zrážky zo mzdy

Zrazky zo mzdy

Zrážky zo mzdy

Pokiaľ potrebujete vedieť základné informácie z oblasti zrážky zo mzdy, ste tu správne.

Zrážky zo mzdy sú legislatívne upravené v paragrafe 131 Zákonníka práce a tiež v Exekučnom poriadku.

Paragraf 131 Zákonníka práce hovorí o tom, ktoré zrážky zamestnávateľ vykoná prednostne.

Sú to tieto:

  • Zrážky poistného na sociálne poistenie
  • Preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie
  • Nedoplatky z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie
  • Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • Zrážky preddavku na daň alebo dane
  • Nedoplatok preddavku na daň
  • Daňový nedoplatok
  • Nedoplatok, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva
  • Nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Po vykonaní vyššie spomenutých zrážok zamestnávateľ môže zraziť zo mzdy:

1/ preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
2/ sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
3/ peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
4/ neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
5/ nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
6/ náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
7/ náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
8/ náhradu mzdy podľa paragrafu 142 odsek 5 Zákonníka práce alebo jej časť, na ktorú zamestnancovi nevznikol nárok,
9/ sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa paragrafu 76 odsek 4 Zákonníka práce.

Ďalšie zrážky, ktoré neboli vyššie spomenuté môže zamestnávateľ vykonať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov vyplýva z osobitného predpisu.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)