Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia (závislá činnosť)

Zdaňovanie príjmov daňovníka (rezidenta SR), ktorému plynuli príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, sa riadi v prípade zmluvných štátov príslušnou zmluvou a zákonom o dani z príjmov. Zmluvné štáty sú tie štáty, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. V podstate rozlišujeme 2 prípady, ktoré pri zdaňovaní tohto príjmu môžu nastať:

1/ ak SR má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
⁃    Podmienkou uplatnenia zmluvy je preukázanie daňovej rezidencie
⁃    Príjem sa zdaní v štáte, ktorý je uvedený v zmluve (v štáte výkonu činnosti)
⁃    Na zabránenie dvojitého zdanenia sa uplatní metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov, a to podľa toho, akú metódu stanovuje príslušná zmluva

2/ ak SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
⁃    Zdaňovanie príjmov zo zahraničia bude podliehať výlučne ustanoveniam zákona o dani z príjmov

Upozornenie
Daňovník (rezident SR) má povinnosť uviesť tento príjem v daňovom priznaní podanom v SR a to aj napriek tomu, že bol zdanený v zahraničí. Na zabránenie dvojitého zdanenia tohto príjmu sa uplatní buď metóda vyňatia príjmov alebo metóda zápočtu dane, a to podľa toho, akú metódu stanovuje príslušná medzinárodná zmluva.

Výnimka
Pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej v zmluvnom štáte môže rezident SR využiť výnimku, ktorú ukladá zákon o dani z príjmov. Na elimináciu dvojitého zdanenia týchto príjmov môže použiť metódu vyňatia príjmov, ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené a ak je tento postup pre neho výhodnejší. Uvedený postup môže použiť aj napriek tomu, že v príslušnej medzinárodnej zmluve bude uvedená metóda zápočtu dane.

Metódu vyňatia príjmov môže použiť aj ten daňovník, ktorý poberal príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v štáte, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia avšak za podmienky, že jeho príjmy boli v tom štáte preukázateľne zdanené

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)