Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Kto má povinnosť auditu pre rok 2018?

Povinnosť auditu sa týka predovšetkým obchodných spoločností, ktorých obrat a majetok sa pohybuje v miliónoch eur. Či ide o veľkú nadnárodnú korporáciu z Bratislavy alebo rodinný podnik z východného Slovenska, vždy je potrebné skúmať tri základné ukazovatele. Ktoré to sú, sa dozviete, ak budete čítať ďalej.

Povinnosť auditu určuje zákon o účtovníctve

Ak váš obrat za účtovné obdobie prekročí 2 milióny eur, mali by ste zbystriť pozornosť. Výška obratu je jedným z troch základných kritérií, ktoré určujú povinnosť auditu. Zákon o účtovníctve v § 19 definuje, že účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur,
  2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Príklad: Obchodná spoločnosť predáva tovar. Za rok 2017 mala tržby z predaja tovaru vo výške 2 500 000 eur a zamestnávala 32 zamestnancov. V roku 2018 vykáže obrat už na úrovni 3 miliónov eur pri rovnakom počte zamestnancov. Spoločnosť vie, že za rok 2018 bude už musieť mať overenú účtovnú závierku audítorom, pretože dve za sebou účtovné obdobia presiahla dva limity pre povinnosť auditu.

Okrem obchodných spoločností majú povinnosť auditu aj ďalšie subjekty, napríklad subjekty verejnej správy prípadne neziskové organizácie, ktoré presiahnu limit z podielu zaplatenej dane vo výške 35 000 eur. Povinnosť auditu vzniká vtedy, keď sú prijaté prostriedky použité.

Ako audit prebieha

Ak už viete, že máte povinnosť auditu, nastáva čas na vyhľadanie spoľahlivého partnera pre spracovanie auditu. Pri vykonaní auditu je veľmi dôležitý osobný prístup. Preto sme vám kedykoľvek k dispozícii. V našej kancelárii v Bratislave nás môžete navštíviť a dohodneme už samotné spracovanie auditu účtovnej závierky.

Pri vykonaní auditu pozeráme naozaj do vnútra firmy, takže aj preto je pre nás osobný a ľudský prístup s našimi klientmi veľmi dôležitý.

Správa audítora a jej zverejnenie

Základným zmyslom auditu je objektívne a nestranné posúdenie finančnej situácie podniku s dôrazom na odstránenie chýb a nepresností v účtovníctve a daňových priznaniach. Po preskúmaní všetkých zákonných náležitostí je výsledkom práce správa audítora. Správa audítora sa povinne zverejňuje v registri účtovných závierok. Účtovná závierka spoločnosti musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)