Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Audit v spoločnosti a prečo je pre spoločnosti tak dôležitý?

Audit spolocnosti
Audit v spoločnosti. Prečo je dôležitý?

Či už ide o povinný audit, ktorý vyplýva zo zákona alebo o audit dobrovoľný, každý z nich má svoje opodstatnenie. Kontrola účtovníctva firmy takouto formou je totiž pre ňu prínosom a audit tak predstavuje nevyhnutnú súčasť fungovania mnohých spoločností.

Povinný audit

Povinný audit vyplýva niektorým účtovným jednotkám zo zákona, konkrétne z §19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Povinnosť auditu sa nevzťahuje na všetky druhy účtovných závierok.
V súlade so zákonom musí mať účtovná jednotka audítorom overenú riadnu a mimoriadnu individuálnu uzávierku, a to vtedy, pokiaľ ide o spoločnosť:

#1 ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
• celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
• čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
• priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30;

#2 obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;
#3 ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (napríklad nadácie, rôzne komory, obce a iné účtovné jednotky);
#4 ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (t. z. podľa IFRS).

Hoci niektoré spoločnosti spravidla prikladajú význam dobrovoľnému auditu a povinný audit považujú skôr za akési nutné zlo, aj audit vyplývajúci zo zákona je pre účtovnú jednotku dôležitý. Prečo je to tak?

Úlohou audítora je klientovi pomôcť. Audítor je tu pre klienta. Upozorní ho na nedostatky spôsobom, aby ich mohla spoločnosť napraviť a vyhnúť sa im v prípade, že sa budú v budúcnosti opakovať. Usmerní klienta tým spôsobom, aby bolo jeho účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou.

Audítor nie je daňová kontrola. Hoci spoločnosť musí audítorovi rovnako ako pri daňovej kontrole preukázať, že konkrétny účtovný prípad je relevantný, audítor v prípade nesprávnosti neudelí spoločnosti pokutu, ale upozorní ju a spoločnosť následne zistené nedostatky odstráni. Z praktického hľadiska teda môže audit odhaliť prípadné chyby pri vedení účtovníctva a spoločnosť získa čas na potrebné zmeny. V prípade zistenia takejto chyby daňovým úradom by mohlo dôjsť k sankcionovaniu.

Dobrovoľný audit

Aj v prípade, že povinnosť vykonávať audit nevyplýva spoločnosti zo zákona, externý audit týkajúci sa overovania účtovnej závierky, preverenia jej platnosti a spoľahlivosti dokáže byť pre firmu prínosom. Je totiž vhodným spôsobom preskúmania dôležitých informácií, dát a činností od nezávislej osoby.

Dobrovoľný audit v spoločnosti sa vykonáva napríklad pri hĺbkovej previerke spoločnosti pri plánovaných obchodných transakciách (pri predaji firmy alebo jej časti), transformácii spoločnosti na inú právnu formu či na základe rozhodnutia spoločníkov, ktorí prostredníctvom auditu deklarujú kvalitu a dôveryhodnosť spoločnosti. Na základe auditu sa identifikujú prípadné riziká, ktoré z plánovaných procesov vyplývajú. Účtovná závierka overená audítorom je tiež dôveryhodnejšia v prípade, že podnik žiada o poskytnutie úveru v banke.

Jednoducho, účtovná závierka overená audítorom dodáva spoločnosti punc dôveryhodnosti a poskytuje pre existujúcich i potenciálnych dodávateľov a odberateľov uistenie o kvalite poskytnutých informácií.

Ako si vybrať audítora?

V prípade, že vám vyplýva povinnosť vykonať audit zo zákona alebo vykonávate audit dobrovoľne, nevyberajte si audítora podľa ceny. Tento parameter by pri vašom výbere nemal byť rozhodujúcim. Vyberte si audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá vám zaručí kvalitu, skúsenosti a profesionálne služby. Audítorská spoločnosť Sahesa Bratislava funguje v tejto oblasti už od roku 1993. Sme jednou z prvých audítorských spoločností na Slovensku a ponúkame vám mnohoročné skúsenosti z účtovnej praxe a intenzívnej audítorskej činnosti.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)