Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daň z príjmu a sadzba dane

Dan z prijmu
Daň z príjmu a sadzba dane.

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je všeobecne známy a kľúčový. Netreba ho zvlášť predstavovať. Práve je obdobie uzatvárania účtovných kníh, vyhotovenia ročného zúčtovania daní a predovšetkým obdobie vypracovania a podávania daňových priznaní. V tomto článku si bližšie rozoberieme sadzby dane, ktoré tento zákon definuje.

Pre správny výpočet dane z príjmov či už fyzických osôb alebo právnických osôb potrebujeme poznať nielen výšku základu dane, ale aj sadzbu dane.

Zákon o dani z príjmov definuje tieto sadzby dane:

Daň z príjmu pre fyzické osoby:

19% z tej časti ZD, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, pre rok 2019 je to suma 36 256,38 eura,

25% z tej časti ZD, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima, teda z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 36 256,38 eura,

19% z osobitného ZD zisteného podľa §7 – ide o príjmy z kapitálového majetku,

15% zo ZD pre daňovníka, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur, (1.krát použijeme sadzbu dane pri podávaní daňových priznaní za rok 2020),

7% z osobitného ZD zisteného podľa §51e ods.3 písm. a) – ide o podiely na zisku (dividendy) vyplácaného daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou,

35% z osobitného ZD zisteného podľa §51e ods.3 písm. b) – ide o príjmy zo zdrojov v zahraničí od daňovníka nezmluvného štátu,

5 % osobitná sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov.

Daň z príjmu pre právnické osoby:

15% zo ZD pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur. (1. krát použijeme sadzbu dane pri podávaní daňových priznaní za rok 2020)

21% pre daňovníka, ktorý prevýšil sumu 100 000 eur

35% z osobitného ZD zisteného podľa §51e ods.4

21% z osobitného ZD zisteného podľa §17f ods.1 a 2.

Tému ročného zúčtovania daní vs. daňové priznanie sme preberali v tomto článku
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)