Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daňový bonus na zaplatené úroky

Danovy bonus na zaplatene uroky

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky nie je celkom nový pojem. V zákone o dani z príjmov je bližšie definovaný v §33a. Do praxe sa zaviedol od roku 2018.

V podmienkach SR rozlišujeme dva daňové bonusy:
  • daňový bonus na dieťa (podľa §33 zákona o dani z príjmov)
  • daňový bonus na zaplatené úroky (podľa §33a zákona o dani z príjmov).

Tento daňový bonus sa vzťahuje len na určité kategórie daňovníkov. Podmienkou je vek od 18 do 35 rokov a priemerný mesačný príjem dosiahnutý za predchádzajúci kalendárny rok najviac vo výške1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy.

Tento príjem sa posudzuje len raz a to pri podaní žiadosti o úver Čo sa týka úveru nie je to akýkoľvek úver, ale úver určený na bývanie s lehotou splatnosti od 5 do 30 rokov. Tento úver je zároveň zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti.

Pri žiadosti o úver okrem daňovníka môže vystupovať aj spoludlžník (najčastejšie manžel/ka). Podmienka výšky príjmu sa tu posudzuje tak, že tieto príjmy sa nasčítajú a posudzujú voči hranici max 1,3 násobok priemernej mzdy krát počet spoludlžníkov. Ak všetky podmienky sú splnené, daňový bonus na zaplatené úroky sa poskytuje len žiadateľovi.

Potvrdenie o tom, že daňovník má nárok na tento daňový bonus vydáva priamo banka. Zamestníávayeľ z tejto sumy uplatní 50% max 400,-eur ako úľavu na dani pri vykonaní ročného zúčtovania dane.

Ak úročenie úveru začalo v priebehu roku, zamestnávateľ alikvotizuje daňový bonus podľa počtu kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období.

A obdobne sa postupuje aj v poslednom piatom roku, kedy uplynie 5 ročná lehota pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

Uvádzaný daňový bonus sa uplatňuje vždy až po skončení zdaňovacieho obdobia. V praxi najčastejšie pri vykonaní ročného zúčtovania dane.

Vtedy je zamestnanec povinný spolu so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania dane odovzdať aj potvrdenie z banky. Druhá možnosť ako si uplatniť tento daňový bonus a teda úľavu na dani, je podaním daňového priznania, kde povinnou prílohou bude aj potvrdenie vystavené veriteľom (bankou).

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)