Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Odklad daňového priznania

Odklad danoveho priznania

Odklad daňového priznania.

FR SR zverejnilo dňa 16.3.2021 tlačovú správu, v ktorej sa uvádza jednoduchší spôsob odkladu daňového priznania za rok 2020.

Finančná správa tak vychádza v ústrety všetkým daňovníkom, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky a ktorí z objektívnych dôvodov pandémie nemôžu, či už osobne alebo poštou v papierovej podobe, odovzdať včas daňové priznanie za rok 2020, prípadne požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania budú môcť daňovníci e-mailom. Za týmto účelom finančná správa zverejnila e-mailovú adresu: podnety@financnasprava.sk.


Na túto e-mailovú adresu môžu daňovníci oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a to bez uvedenia dôvodu o 3 mesiace, resp. o 6 mesiacov, v prípade plynutia príjmov zo zahraničia.

E-mailová správa musí obsahovať povinne tieto údaje:

1/ meno, priezvisko, dátum narodenia
2/ DIČ alebo rodné číslo (dátum narodenia, ak ide o zahraničnú osobu)
3/ adresu trvalého pobytu
4/ novú lehotu na podanie daňového priznania
5/ obchodné meno a IČO (ak ide o PO nepodnikateľa).

Na takto zaslanú e-mailovú správu sa bude prihliadať rovnako, akoby bola zaslaná v listinnej podobe.

Finančná správa zašle daňovníkovi potvrdenie o zaevidovaní tohto oznámenia. V praxi tento spôsob oznámenia môžu využiť predovšetkým všetky FO a tiež neziskové organizácie, ako aj zahraničné osoby bez rodného čísla.

Upozorňujeme, že tento spôsob oznámenia sa netýka tých FO a PO, ktorí majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky.

Tieto subjekty zasielajú oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania výlučne elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)