Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Preddavky na daň z príjmov PO – 1. časť

Preddavky na daň z príjmov PO – 1.časť

Novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z.z. nadobudla účinnosť dňom 1.1.2021.

Došlo v nej k zásadným zmenám v platení preddavkov na daň z príjmov PO. Najskôr si však povedzme ako je preddavok definovaný v zákone.

V zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je v § 2 písm. u) definovaný preddavok na daň z príjmov ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Do 31.12.2020 v ust. § 42 vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov platilo, že daňovník je povinný vyrovnať preddavky na daň tak, aby boli od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatené vo výške, ktorá mu vychádzala platiť po podaní daňového priznania. Novelou tohto zákona nastáva zmena, keď od 1.1.2021 sa upúšťa od povinnosti vyrovnať zaplatené preddavky na daň z príjmov.

Preddavky na daň zaplatené za príslušné zdaňovacie obdobie (teda na základe poslednej známej daňovej povinnosti) sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Ak daňovník zaplatil od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania vyššie preddavky, má 2 možnosti ako vysporiadať rozdiel:

1) rozdiel môže použiť na budúce preddavky
2) na základe jeho žiadosti rozdiel môže byť daňovníkovi vrátený.

Do § 42 zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1.1.2021 dopĺňa odsek 13, podľa ktorého výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane neuplatní postup podľa odseku 10.

Ak hľadáte podrobnejšie informácie týkajúce sa platenia preddavkov na daň, určite si nenechajte ujsť aj II. časť nášho príspevku, v ktorom sa dozviete viac o výške preddavkov na daň a tiež o lehotách ich platenia.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)