Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Oznamovanie protispoločenskej činnosti II. časť

Oznamenie

V predchádzajúcej časti sme zadefinovali a vysvetlili základné pojmy a nové povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Týmto zákonom sa zároveň zaviedla povinnosť zamestnávateľov mať vypracovaný vnútorný systém preverovania oznámení. Pripomíname, že ide o vnútorný predpis zamestnávateľa, ktorý bližšie určuje podrobnosti ako postupovať v prípade vybavovania podnetov.

V §10 a 11 zákona č. 54/2019 Z.z. sa hovorí o povinnom vnútornom systéme zamestnávateľa na preverovanie oznámení ako aj o povinnostiach zamestnávateľa viesť evidenciu oznámení (najmenej počas 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia).

Zamestnávateľ je ďalej povinný určiť zodpovednú osobu na účely prijímania, evidovania a preverovania oznámení. Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa tohto zákona a zamestnávateľ je povinný umožniť jej nezávislé plnenie  úloh. Označenie zodpovednej osoby ako aj spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a dostupné pre všetkých zamestnancov, pričom jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite (napr. prostredníctvom e-mailov, telefonických kontaktov, zverejnenie na web stránke a pod.).

Zamestnávateľ je povinný prostredníctvom zodpovednej osoby prijať a preveriť každé oznámenie a to v lehote do 90 dní od jeho prijatia. Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa. Výsledok preverenia oznamuje zodpovedná osoba oznamovateľovi v lehote do 10 dní po preverení. Podľa § 11 predmetného zákona je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu najmenej počas 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia a to v rozsahu:

a)    Dátum doručenia oznámenia
b)    Meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa
c)    Predmet oznámenia
d)    Výsledok preverenia oznámenia
e)    Dátum skončenia preverenia oznámenia

Zamestnávateľ je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom bližšie určí podrobnosti o podávaní podnetov, preverovaní oznámení, evidovaní oznámení, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení, oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní, oznámení výsledkov preverenia priamo oznamovateľovi a pod..

Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú zo svojich povinnosti v zmysle tohto zákona, môže byť uložená pokuta do výšky 20 000 eur.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)