Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Oznamovanie protispoločenskej činnosti I. časť

Oznamenie1

V tomto článku prinášame informáciu o novej povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1.3.2019.

Prijatím tohto zákona sa zásadným spôsobom zmenili kompetencie inšpekcie práce v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ide o prenos všetkých kompetencií z orgánov inšpekcie práce na nový Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie zákona, poskytovať odmenu oznamovateľovi, poskytovať odborné stanoviská, poradenstvo a pod.

Podľa tohto zákona je oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi.

Zákon rozlišuje oznámenie a kvalifikované oznámenie. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Kvalifikované oznámenie je také,  ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.

Zamestnávateľ, ktorý má najmenej 50 zamestnancov a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci s počtom najmenej 5 zamestnancov, je povinný vydať vnútorný predpis a to v lehote najneskôr do 30.09.2019, v ktorom určí bližšie podrobnosti a postup preverovania oznámení. Je potrebné teda zosúladiť systém vybavovania podnetov podľa nového zákona.

Ak vás táto problematika a nové povinnosti zaujali a týkajú sa práve vás, viac informácií sa dozviete v nasledujúcej časti.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)