Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Rekreačný poukaz v roku 2019

Rekreacny poukaz
Rekreačný poukaz v roku 2019 – najčastejšie otázky

Od roku 2019 sú novinkou pre zamestnancov aj zamestnávateľov príspevky na rekreáciu známe aj ako rekreačné poukazy. Kto je povinný tieto príspevky poskytovať a kto má na ne nárok?

Kto je povinný poskytovať príspevky na rekreáciu?

Podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť príspevok na rekreáciu v prípade, že zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Počtom zamestnancov sa pritom rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami je to teda zákonná povinnosť. Možnosť poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu majú však aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 1- 49 zamestnancov.

Kto má nárok na rekreačný poukaz?

Nárok na príspevok na rekreáciu má zamestnanec, ktorého zamestnanecký pomer u zamestnávateľa trvá min. 24 mesiacov nepretržite, pričom uňho pracuje na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanci pracujúci na základe dohody o vykonaní práce nárok na príspevok na rekreáciu nemajú. V prípade, že je zamestnanec zamestnaný na skrátený úväzok, maximálna suma príspevku sa znižuje pomerne k tomuto kratšiemu pracovnému času. Ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, o príspevok na rekreáciu môže v jednom kalendárnom roku požiadať len u jedného z nich.

Nárok na príspevok na rekreáciu majú pritom nielen zamestnanci pracujúci v súkromnej sfére, ale aj štátni zamestnanci, policajti, hasiči, vojaci a colníci. To, či zamestnanec spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

Aká je výška príspevku na rekreáciu?

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prispieť na rekreáciu sumou 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Znamená to, že zamestnanec môže od zamestnávateľa získať príspevok na viacero rekreácií v prípade, ak nepresiahnu celkovú sumu 500 eur (55 % z 500 eur je 275 eur). Zákonník práce pritom zamestnávateľovi umožňuje, aby zamestnancovi poskytol tento príspevok buď v peňažnej forme alebo vo forme rekreačného poukazu.

Kde sa dajú rekreačné poukazy využiť?

Zamestnanec môže rekreačný poukaz využiť len na Slovensku, a to u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom. Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

1) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 noci,
2) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 noci a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou,
3) ubytovanie najmenej na 2 noci, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
4) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)