Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Poznáte novú povinnosť zamestnávateľa?

Širokej verejnosti určite neuniklo oznámenie, že dňom 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti, v ktorej sa zavádza nová povinnosť pre zamestnávateľov. Ide o povinné nahlasovanie voľných pracovných miest priamo úradu práce v tom územnom obvode, v ktorom sa pracovné miesto nachádza.

Z tejto povinnosti je vyňatý len ten zamestnávateľ, ktorý údaje o voľnom pracovnom mieste povinne zverejňuje v centrálnom informačnom systéme na portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ide napríklad o zamestnávateľa, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe.

Lehotu, v akej je potrebné nahlasovať prípadné voľné pracovné miesta, zákonné ustanovenie neobsahuje. Upozorňujeme však zamestnávateľom, aby si svoju povinnosť splnili včas, inak im hrozí a to v súlade s §68a ods.1 písm. e) zákona pokuta do výšky 300,-eur za nesplnenie si tejto povinnosti.

Existuje viac spôsobov, akým môže zamestnávateľ oznámiť prípadné voľné pracovné miesto:

1/ na úrade práce osobne u pracovníka – agenta pre voľné pracovné miesta
2/ vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“ – toto tlačivo je možné doručiť úradu práce prostredníctvom pošty, faxu alebo aj elektronicky,
3/ online cez web stránku www.istp.sk.
4/ online zverejnenie pracovnej ponuky na portáli www.profesia.sk, www.kariera.sk (s príslušným poplatkom)…

Ako najefektívnejšie a najrýchlejšie nahlasovanie ponuky o voľných pracovných miestach sa javí systém ISTP. Na stránke www.istp.sk sa jednoducho a bezplatne zaregistrujete. Po úspešnej registrácií a prihlásení  môže zamestnávateľ  bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie.

Voľné pracovné miesta sa nahlasujú aj v prípade, že sa jedná o štátneho príslušníka tretej krajiny. Ústredie úradu práce vydalo v tejto veci usmernenie, podľa ktorého zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto a tiež podľa ktorého  úrad považuje povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny za splnenú.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)