Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Príspevok na stravovanie zamestnancov

V zmysle §152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovania a to buď priamo na pracovisku, alebo v ich blízkosti. Takúto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Túto povinnosť však nemá voči tým zamestnancom, ktorí boli vyslaní na pracovnú cestu.

Ďalej zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancom  na stravovanie v sume najmenej 55% z ceny jedla, najviac do sumy 55% stravného poskytnutého pri pracovnej ceste podľa časového pásma 5 až 12 hodín a to podľa osobitného predpisu (Opatrenia MPSVaR).

Zamestnávateľ  stravovanie zabezpečuje buď prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia, alebo na zabezpečenie stravovania využíva  stravovacie zariadenie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby prostredníctvom stravovacích poukážok (gastrolístkov).

Od 01.07.2019 si môže zamestnávateľ zahrnúť do nákladov stravné maximálne vo výške 55% zo sumy 5,10 eur, čomu zodpovedá suma 2,81 eur.

Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovanie formou gastrolístkov, ich hodnota po novom (od 01.07.2019)  musí predstavovať najmenej 75% sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Z uvedeného vyplýva minimálna hodnota gastrolístka 3,83 eur, čo je 75% zo sumy 5,10 eur.

Stravné pre živnostníkov a iné SZČO

Nárok na stravné má podľa zákona o dani z príjmov aj živnostník alebo iná SZČO (ak nie je zamestnancom alebo nie je na pracovnej ceste) a to za každý odpracovaný deň najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej za kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín, najviac 5,10 eur od 01.07.2019.

Stravné si môže živnostník resp. iná SZČO uplatniť do daňových výdavkov buď  prostredníctvom nákupu gastrolístkov alebo tiež preukázaním dokladu z registračnej pokladnice  z každého obedu.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)