Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Absolventská prax

Absolventská prax

Absolventská prax

Po skončení strednej resp. vysokej školy sa môže nejeden z nás ocitnúť v situácii a čo teraz ďalej? Teoretické vedomosti sú len jednou stránkou veci. Titul ani prestížna stredná, či vysoká škola už dávno nie sú zárukou toho najvhodnejšieho zamestnania. Získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa sa javí ako najefektívnejší spôsob pre zaradenie uchádzačov do zamestnania. A na presne tento účel bol zavedený inštitút – absolventská prax.

Absolventskú prax môžu vykonávať len absolventi školy, t.j. občania mladší ako 26 rokov, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia. O absolventskú prax môže požiadať ten občan, ktorý je vedený na ÚPSVaR najmenej jeden mesiac a ktorý uzatvorí s ÚPSVaR dohodu o vykonávaní absolventskej praxe. Dĺžka absolventskej praxe sa pohybuje v rozmedzí od 3 do 6 mesiacov, bez možnosti opakovaného predĺženia, v rozsahu 20 hodín týždenne. Počas vykonávania absolventskej praxe je absolvent školy stále evidovaný na ÚPSVaR.

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe je ozaj len symbolický, pohybuje sa vo výške 65% sumy životného minima, čo v súčasnosti predstavuje 136,63 eur. Tento príspevok uhrádza príslušný ÚPSVaR priamo absolventovi (uchádzačovi o zamestnanie). Výška príspevku je rovnaká bez ohľadu na to, kde sa absolventská prax vykonáva. V prípade neprítomnosti (lekárske vyšetrenie, PN a pod.) sa výška príspevku kráti.

Zamestnávateľ, ktorý sa týmto spôsobom rozhodne vytvoriť pracovné podmienky uchádzačovi o zamestnanie (absolventovi), má povinnosť viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do 10 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca príslušnému ÚPSVaR. V prípade neúčasti absolventa školy, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe, oznámiť najneskôr do 2 pracovných dní príslušnému ÚPSVaR.

Tento článok bol venovaný absolventom (mladým uchádzačom o zamestnanie) ako pomoc pri vstupe začleniť sa do riadneho pracovného pomeru. Zároveň ozrejmiť zamestnávateľom a širokej verejnosti, aby čoraz viac a vo väčšej miere využívali inštitút absolventskej praxi pre svoj biznis.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)