Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Register účtovných závierok

Register

Účtovnú závierku v každej obchodnej spoločnosti schvaľuje príslušný orgán, ktorým môže byť:

  • Valné zhromaždenie (napr.  a.s. alebo  s.r.o.)
  • Členská schôdza (napr. družstvá)
  • Ústredný orgán štátnej správy (štátny podnik)

Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. je účtovná jednotka povinná schváliť účtovnú závierku najneskôr do 1 roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Účtovná jednotka a to až do schválenia účtovnej závierky má právo otvárať účtovné knihy a meniť v nich údaje.

Podľa usmernenia FS SR, ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je povinná do registra účtovných závierok uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky a to na tlačive, ktoré vydalo MF SR opatrením č. MF/22497/2014-74).
Lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok sa zmenila z 5 na 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia.

K oznámeniu o dátume schválenia účtovnej závierky neprikladá účtovná jednotka už žiadne prílohy. Oznámenie sa podáva na editovateľnom tlačive elektronicky, ak účtovná jednotka komunikuje s FS elektronicky.

V prípade, že účtovná jednotka nemá povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, (ide napríklad o neziskové organizácie, nadácie a pod.), podáva oznámenie o schválení účtovnej závierky v papierovej podobe. Vzor oznámenia vyplní a podá cez podateľňu príslušného daňového úradu.

Účtovnú závierku neschvaľuje podnikateľ – fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Nepodanie oznámenia o schválení účtovnej závierky sa považuje za správny delikt a teda účtovnej jednotke môže daňový úrad uložiť pokutu podľa § 38 zákona o účtovníctve, a to až do výšky 2% z celkovej sumy majetku.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)