Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Odpočítateľné položky v zdaňovacom období 2019

Odpocitatelne polozky

Všetky fyzické osoby, ktorým plynú tzv. aktívne príjmy, majú na konci zdaňovacieho obdobia nárok na uplatnenie odpočitateľných položiek a to:

1/ od základu dane (u fyzických osôb sa týmto myslí rozdiel medzi príjmami a výdavkami), pričom odpočítateľnými položkami sú nezdaniteľné časti základu dane – viď § 11  zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,

2/ od dane, kde takýmito odpočitateľnými položkami sú: daňový bonus na vyživované dieťa a daňový bonus na účelový úver na bývanie pre učitú kategóriu fyzických osôb – viď §33 a 33a) zákona o dani z príjmov.

Ak hovoríme o aktívnych príjmoch, pod týmto pojmom treba chápať výlučne príjmy podľa:

§ 5 zákona o dani z príjmov – ide o príjmy zo závislej činnosti
§ 6 ods. 1, 2 zákona o dani z príjmov – ide o príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Rozlišujeme tieto druhy nezdaniteľných častí základu dane:

1/ na daňovníka
2/ na manžela/ku daňovníka
3/ na DDS podľa zákona č. 650/2004 Z.z.
4/ na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Nezdaniteľné časti základu dane (ďalej len NčZD) sú viazané na výšku životného minima. Výška niektorých nezdaniteľných častí základu dane sa môže v určitých prípadoch krátiť. Najskôr sa pozrime na tie nezdaniteľné časti základu dane, ktoré sa v r. 2019 nekrátia:

1/ NčZD na DDS – max výška 180 eur / rok
2/ NčZD na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami – max 50 eur / rok, pričom zvlášť a osobitne sa posudzuje daňovník, manžel/ka, dieťa.

Nezdanitľné časti základu dane, ktoré sa v r. 2019 krátia:

1/ NčZD na daňovníka – krátenie sa viaže na základ dane z príjmov fyzickej osoby
2/ NčZD na manžela/ku – krátenie ovplyvňuje tak základ dane z príjmov fyzickej osoby ako aj príjem manžela/ky.

Ak fyzická osoba vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť len časť roka, v tomto prípade nedochádza ku kráteniu nezdaniteľných častí základu dane, tzn. daňovník má nárok na uplatnenie celej ročnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)