Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Inventarizácia II.časť

Inventarizacia

Inventarizácia je nadradený pojem k inventúre, pod ktorým chápeme celý proces, ktorým  účtovná  jednotka  overuje,  či  stav  majetku,  záväzkov a  rozdielu majetku  a záväzkov v  účtovníctve  zodpovedá skutočnosti.

Inventarizácia predstavuje jednu z  najdôležitejších uzávierkových prác, ktoré účtovná jednotka vykonáva ešte pred uzatvorením účtovných kníh.
Vykonaním inventarizácie sa zabezpečí preukázateľnosť účtovníctva a zároveň sa overí vecná správnosť účtovníctva, a to:  

  • či stav majetku, záväzkov a vlastného imania v účtovníctve zodpovedá skutočnosti,
  • či ocenenie majetku, záväzkov a vlastného imania, nákladov a výnosov v účtovnej závierke zodpovedá skutočnosti.

Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rozlišujeme riadnu, mimoriadnu a priebežnú účtovnú závierku.

Riadna účtovná závierka – zostavuje sa k poslednému dňu účtovného obdobia
Mimoriadna účtovná závierka – zostavuje sa k mimoriadnej udalosti
Priebežná účtovná závierka – zostavuje sa za kratšie obdobie ako je účtovné obdobie

Lehoty na vykonanie inventarizácie sú rôzne. Ak berieme do úvahy kalendárny rok ako účtovné obdobie, potom:

  • dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, zásoby, pohľadávky, krátkodobý finančný majetok vrátane peňažných prostriedkov v hotovosti, vlastné imanie, záväzky – inventarizujeme k 31.12
  • dlhodobý hmotný majetok – inventarizujeme 1x za 4 roky.

Každá účtovná jednotka je povinná vypracovať svoj vlastný vnútorný predpis o inventarizácii, v ktorom bližšie uvedie celý priebeh inventarizácie, a to v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

Vnútorný predpis by mal obsahovať  časový harmonogram inventarizácie (lehoty a presné dátumy jej vykonania), ďalej mená členov inventarizačnej komisie (osoby zodpovedné za vykonanie jednotlivých častí inventarizácie), spôsob účtovania inventarizačných rozdielov a pod.
V rámci inventarizácie je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov za účelom zreálnenia ocenenia v účtovníctve tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Záverom len dodáme, že ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je potrebné upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok a to v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)