Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Spoločnosť s ručením obmedzeným – 2. časť

V prvej časti tematiky Spoločnosť s ručením obmedzeným – 1. časť sme sa venovali základným údajom potrebným pre založenie s.r.o. a pochopeniu postavenia orgánov spoločnosti.

Stručne sme uviedli výhody a nevýhody s.r.o.

Ďalej sa pozrieme na súčasnú situáciu v otázke obmedzenia práv na zakladanie spoločnosti.
Z definície § 105a a 105b Obchodného zákonníka vyplýva, že:

1/ Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.

Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

2/ Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona (pozor táto zmena bude platiť od 1.10.2020).

Od 1.10.2020 bude tak rozhodným zdrojom informácií práve IS Sociálnej poisťovne, konkrétne tá časť, ktorá poskytuje údaje o evidencii nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie.

Preverovanie neexistencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie bude na dennej báze, čím sa zníži riziko neaktuálnosti v podstatnej miere, čo v konečnom dôsledku prispeje k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu priebehu registrácie spoločnosti.

Záverom len dodávame, že založením spoločnosti s ručením obmedzeným (či už zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou) ešte nevzniká spoločnosť ako právnická osoba. Tá vzniká až ku dňu zápisu do obchodného registra.

To znamená, že až dňom zápisu do obchodného registra nadobúda práva a povinnosti a preto ak konatelia alebo zakladatelia spoločnosti robia právne úkony v mene spoločnosti, tak do tohto času (pokiaľ nie je spoločnosť registrovaná v obchodnom registri) nie je viazaná spoločnosť, ale osoby konajúce za spoločnosť.

Prvú časť článku: Spoločnosť s ručením obmedzeným – 1. časť si môžete prečítať na tejto linke: https://sahesa.sk/spolocnost-s-rucenim-obmedzenym-1-cast/

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)