Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Stravné v roku 2020

Zamestnanec, ktorý v rámci svojej pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny, má v zmysle Zákonníka práce nárok na stravné.

Definícia §152 Zákonníka práce sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Existujú samozrejme výnimky o ktorých si v krátkosti v závere povieme.

Zamestnávateľ je teda povinný zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov buď priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Stravovanie môže zamestnávateľ zabezpečiť takto:

1/ priamo vo vlastnom stravovacom zariadení,

2/ v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, resp. prostredníctvom inej PO alebo FO, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby,

3/ prostredníctvom sprostredkovateľa – zakúpením stravovacích poukážok.

Zamestnávateľ prispieva v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín podľa Zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Pre rok 2020 je pre časové pásmo 5 až 12 hodín stanovená suma stravného 5,10 eur. Maximálna výška príspevku predstavuje 55% z hodnoty 5,10 eur, čo je 2,81 eur. Tento príspevok účtujeme na ťarchu účtu 527 – zákonné sociálne náklady, keďže je považovaný za daňový výdavok v zmysle zákona o dani z príjmov.
Okrem povinného príspevku môže zamestnávateľ poskytnúť svojim zamestnancom aj príspevok na stravné zo sociálneho fondu. Zvyšok hodnoty stravného lístku potom zamestnávateľ strhne zamestnancom zrážkou zo mzdy.

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce je zamestnávateľovi daná možnosť (a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov), rozšíriť okruh osôb, ktorým bude zabezpečovať stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie. Najčastejšie ide o tých zamestnancov, ktorí pracujú na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru (dohodári), keďže títo v zmysle Zákonníka práce nemajú nárok na stravný lístok.

Zastávame názor, že nárok na stravné by dohodári mohli mať v prípade, že by sa s nimi zamestnávateľ na tom písomne dohodol. Niektorí zamestnávatelia túto problematiku vyriešili doplnením okruhu týchto osôb priamo do Kolektívnej zmluvy.


Prečítajte si aj ďalší článok o novej povinnosti zamestnávateľa: Poznáte novú povinnosť zamestnávateľa?

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)