Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Spoločnosť s ručením obmedzeným – 1. časť

Jednou z najčastejšou formou podnikania je spoločnosť s ručením obmedzeným. Obchodný zákonník upravuje v §105 až 153 spoločnosť s ručením obmedzením.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môžeme smelo zaradiť medzi kapitálové spoločnosti a to z dôvodu toho, že základnou povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale povinnosť viesť určitý kapitál (či už peňažný alebo nepeňažný).
Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť 1 osoba, ale aj viac osôb, avšak maximálny počet spoločníkov je 50. Zakladateľom spoločnosti môže byť akákoľvek FO alebo PO, pričom môže ísť o slovenskú alebo aj zahraničnú osobu. Založenie s.r.o. sa realizuje vždy písomnou formou a to buď spoločenskou zmluvou (ak ide o 2 alebo viacerých spoločníkov), alebo zakladateľskou listinou (ak ide o 1 spoločníka).
Základné imanie s.r.o. sa vytvára povinne a predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných ako aj nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra. Minimálna hodnota základného imania s.r.o. je 5 000 eur, pričom hodnota vkladu každého spoločníka musí byť min 750eur.
Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

  • valné zhromaždenie – najvyšší orgán
  • konateľ – štatutárny orgán
  • dozorná rada – len ak to určuje spoločenská zmluva.

V prípade jedno-osobovej s.r.o. je výhodou to, že táto osoba môže zároveň vykonávať funkciu orgánov s.r.o., teda okrem toho, že je spoločníkom, je aj valným zhromaždením a konateľom súčasne. Ak ide o viac-osobovú s.r.o., konateľa vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.
Určitou nevýhodou s.r.o. je to, že zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. V prípade s.r.o. sa do obchodného registra zapisujú všetci spoločníci, konatelia a členovia dozornej rady (ak je zriadená).

Podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným patrí vždy určitej konkrétnej osobe. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, spoločník môže svoj obchodný podiel v s.r.o. previesť na iného spoločníka zmluvou o prevode, avšak len so súhlasom valného zhromaždenia. Dokonca spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu (nespoločníka), za predpokladu, že to spoločenská zmluva pripúšťa. V tomto prípade môže spoločenská zmluva určiť, že na prevod podielu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

 

 

Leave A Comment

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)