Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Ukončenie podnikania

ukoncenie podnikania

Ukončenie podnikania

Pri ukončení podnikania (vykonávania samostatne zárobkovej činnosti) je potrebné dodržať niekoľko krokov.

Hovoriť budeme o SZČO, podnikateľských subjektoch, ktoré sú zapísané v živnostenskom registri.

Prvý krokom je oznámenie o zrušení živnosti príslušnému okresnému úradu.

Toto oznámenie je možné zrealizovať buď osobne na príslušnom okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania a to podľa miesta trvalého pobytu alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

V obidvoch prípadoch sa neplatí žiaden správny poplatok. Živnostenské oprávnenie zanikne tým dňom, ktorý živnostník uvedie ako dátum ukončenia svojej živnosti.

V oznámení o ukončení podnikania je potrebné vyplniť tieto identifikačné údaje:

1) obchodné meno (presne podľa živnostenského oprávnenia)
2) IČO (identifikačné číslo)
3) rodné číslo
4) zdravotná poisťovňa, v ktorej je živnostník prihlásený na povinné zdravotné poistenie.
5) dátum ukončenia živnosti.

Po vyplnení a podpísaní tohto oznámenia ho živnostník osobne doručí príslušného okresnému úradu, odbor živnostenského podnikania.

V prípade, že má aktivovaný občiansky preukaz na doručovanie, je možné zrušiť živnosť aj z pohodlia domova cez portál slovensko.sk, kde rovnako vyplní tlačivo oznámenie o ukončení podnikania a elektronicky potvrdí svojím elektronickým podpisom.

Aj napriek tomu, že odbor živnostenského podnikania oznamuje daňovému úradu zrušenie živnosti, SZČO je povinná v lehote do 30 dní požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov (prípadne aj registráciu na daň z pridanej hodnoty, alebo registráciu na daň zo závislej činnosti) a to všetko prostredníctvom formulára „Žiadosť o zrušenie registrácie“.

Podnikateľské subjekty komunikujú s finančnou správou výlučne elektronicky. Ďalšou povinnosťou vo vzťahu k daňovému úradu je povinnosť vrátiť pridelené kartičky DIČ a IČ DPH a to v lehote uvedenej v rozhodnutí o zrušení registrácie, ktoré doručuje daňový úrad podnikateľskému subjektu.

Voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni „zrušujúci sa“ podnikateľský subjekt nemá už žiadne povinnosti, nakoľko oznamovaciu povinnosť má príslušný okresný úrad.

Daňové povinnosti si tento subjekt vysporiada podaním daňového priznania a to v lehote do 31.marca nasledujúce roka, teda po ukončení kalendárneho roka, v ktorom došlo k zrušeniu živnostenského oprávnenia.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)