Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zákon o dani z príjmov 2. časť

Zákon o dani z príjmov – 2.časť

Aby sme hneď nadviazali na predchádzajú časť bloku, v ktorom sa venujeme úpravám a zmenám zák. č. 301/2019 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. s rôznymi účinnosťami, plynule pokračujeme v nasledovných bodoch:

S účinnosťou od 1.1.2020 sa spresňuje definícia vkladov a dividend. Konkrétne v §2 písm. ac) je upravená definícia vkladu pre daňové účely, ktorá sa rozširuje o akcionárom a spoločníkom splatený príplatok do rezervného fondu, vklad do nedeliteľného fondu členom družstva, emisné ážio splatené daňovníkom.

Definíciu dividend bližšie upravuje §3 ods.1 písm. e), ktorá spresňuje to, že za podiel na zisku sa považuje použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov a ďalej táto definícia sa dopĺňa o to, že za podiel na zisku sa považuje aj príjem plynúci z rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení.

  • S účinnosťou od 1.1.2020 sa spresňuje podmienka pre oslobodenie príjmov z predaja CP a to tak, že ročná doba platná pre oslobodenie príjmu z predaja CP sa bude počítať nielen od nadobudnutia predávaného CP, ale aj od jeho prijatia na regulovaný trh.
  • Ďalšie zmeny sa týkajú oslobodenia v plnení z poistenia vyplácaného z dôvodu úrazu. Od 1.1.2020 ide o plnenia z poistenia poskytnutého daňovníkovi ako náhrada za stratu na zárobku po skončení PN od poisťovne pre toho, kto mal v dôsledku úrazu pokles vykonávať svoju doterajšiu činnosť o viac ako 40%. Oslobodenie sa bude týkať len týchto osôb a to v max výške 20000 eur, nad túto hranicu pôjde o zdaniteľný príjem, ktorý sa zahrnie do základu dane, resp. čiastkového základu dane.
  • Úpravy nastali aj v nezdaniteľných častiach základu dane. Konkrétne od 1.1.2020 sa v zákone o dani z príjmov vypustil odsek týkajúci sa príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
  • S účinnosťou od 1.1.2020 došlo tiež k úpravám pohľadávok a záväzkov. Dopĺňa sa zdanenie pohľadávky pri jej vklade do obchodnej spoločnosti alebo družstva u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, resp. vedie daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. Mení sa tiež spôsob zahrnutia tvorby opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam. V §17 ods.32 sa upravuje situácia, kedy dochádza k zníženiu základu dane, ak daňovník zvyšoval základ dane o neuhradené záväzky podľa §17 ods.27 zákona o dani z príjmu.

V prípade získania uceleného prehľadu o zmenách, úpravách a doplneniach zákona o dani z príjmov, si určite nenechajte ujsť aj 3.časť nášho bloku.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)