Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zákon o dani z príjmov 3.časť

Zákon o dani z príjmov – 3.časť

V §30 zákona o dani z príjmov sa spresňuje od 01.01.2020 uplatňovanie odpočtu daňovej straty. Dochádza k zrušeniu rovnomernosti odpočtu daňovej straty a k predĺženiu lehoty na jej odpočet. Zmena nastane aj od 01.01.2021, kedy bude možné vykázanú daňovú stratu odpočítať u daňovníka, ktorým je mikrodaňovník a to až do výšky vyčísleného základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom si chce daňovník odpočet uplatniť.

  • S účinnosťou od 1.1.2020 dochádza k zmene a úpravám vo výpočte preddavkov na daň FO aj PO. Pre FO je postup upravený v §34 a §35 zákona o dani z príjmov. Zvyšuje sa hranica pre povinné platenie preddavkov na daň zo sumy 2500 eur na 5000 eur. Rovnaká hranica platí aj pre PO, v ich prípade je postup ustanovený v § 42.
  • Za účelom podpory malého a stredného podnikania zavádza sa nový pojem „mikrodaňovník“. Ide FO alebo PO, ktorá dosahuje príjmy z podnikania resp. inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom výška týchto príjmov alebo výnosov za zdaňovacie obdobie je max 49790 eur. Za mikrodaňovníka sa ale nepovažuje tá FO alebo PO, ktorá síce podmienku dosiahnutia príjmov (výnosov) spĺňa, ale je závislou osobou podľa § 2 ods. n) až r) zákona o dani z príjmov, alebo je na ňu vyhlásený konkurz, resp. vstúpila do likvidácie, alebo jej zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak daňovník splní všetky podmienky na to, aby mohol byť posudzovaný ako mikrodaňovník, bude mať možnosť výhodnejšie napríklad odpisovať hnuteľný majetok, výhodnejšie odpočítanie straty (podľa §30 v plnej výške od základu dane) a tiež jednoduchšiu tvorbu opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam.
  • Od 1.1.2021 nastáva zmena v registračnej povinnosti u správcu dane. Táto zmena súvisí so znižovaním administratívnej záťaže daňovníka. Zmena nastavuje registráciu predovšetkým z pozície správcu dane. Jediná situácia, kedy bude povinná FO alebo PO  sama sa registrovať, je situácia, kedy sa stane platiteľom dane a nie je registrovaná z dôvodu toho, že nie je zapísaná do registra PO, podnikateľov alebo orgánov verejnej moci a ani nepodávala prvýkrát daňové priznanie. Len v tomto prípade je povinná požiadať správcu dane o registráciu a to v lehote  do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň.Spoločne sme teda prešli najrozsiahlejšími zmenami a úpravami zákona o dani z príjmov, ktoré si musíme už len rýchlo osvojiť a aplikovať ich v praxi. Veríme, že týmto prehľadom ste získali ucelený pohľad na danú problematiku.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)