Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zákon o dani z príjmov 1. časť

Zákon o dani z príjmov – 1.časť

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov obsahuje niekoľko úprav s účinnosťami od 1.12.2019, 1.1.2020, 1.1.2021 a 1.1.2022. Tieto úpravy sa týkajú nasledovných oblastí:
  1. zníženie administratívnej náročnosti v oblasti predkladanie niektorých dokladov
  2. úpravy, zmeny a doplnenia týkajúce sa zamestnaneckých benefitov
  3. zmeny v platení preddavkov FO a PO
  4. zmeny v uplatňovaní daňovej straty
  5. zavedenie nového pojmu „mikrodaňovník“
  6. spresnenie definície vkladov a dividend
  7. zjednodušenie úpravy základu dane pri výdavkov uznaných do daňových výdavkov zaplatením
  8. spresnenie príjmov z predaja CP.

Bližšie sa teraz pozrieme na jednotlivé oblasti úpravy Zákona o dani z príjmov:

S účinnosťou od 1.12.2019 sa mení a dopĺňa §32 ods. 10 a § 33 zákona o dani z príjmov tak, že v prípade, že si daňovník chce uplatňovať daňový bonus na dieťa, nie je povinný svojmu zamestnávateľovi, resp. správcovi dane predkladať potvrdenie o návšteve školy. Uvedená zmena súvisí s opatreniami na znižovanie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy. Povinnosť predkladať potvrdenia o návšteve školy v listinnej podobe je naďalej zachovaná pre tých daňovníkov, ktorých deti študujú mimo územia SR. Vypúšťa sa tiež povinnosť zamestnancov podpisovať každoročne vždy do konca januára vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane.

S účinnosťou od 1.1.2020 sa v §5 ods.7 písm. a) zákona o dani z príjmov rozširuje zamestnanecký benefit na vzdelávanie vlastných zamestnancov zamestnávateľa, pričom sa jedná o oslobodený príjem. Tento benefit je možné poskytnúť za splnenia 2 podmienok. Prvá podmienka hovorí o tom, že musí ísť o vzdelávanie, ktoré súvisí s činnosťou alebo podnikaním zamestnávateľa. Druhou podmienkou je trvanie právneho vzťahu alebo obdobného vzťahu najmenej 24 mesiacov.
S účinnosťou od 1.1.2020 sa medzi zamestnanecké benefity dopĺňajú aj preventívne lekárske prehliadky, ktoré by hradil zamestnávateľ zo sociálneho fondu a to nad rámec osobitných predpisov, pričom sa jedná rovnako o oslobodený príjem.

S účinnosťou od 1.1.2022 sa upravuje nový zamestnanecký benefit a to v zmysle §5 ods.7 písm. r) zákona o dani z príjmov. Ide o nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej výške maximálne 500 eur za zdaňovacie obdobie a to od všetkých zamestnávateľov. Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť benefit zamestnancovi a neuplatní si výdavok naň vo svojich daňových výdavkoch, môže zamestnancovi takýto benefit oslobodiť od dane v max výške 500 eur.

Ako vidíte, tých zmien, úprav, doplnení a navyše s rôznymi účinnosťami je skutočne dosť veľa, preto sme naše príspevky rozdelili až do troch bezprostredne nadväzujúcich blokov. Sledujte nás preto aj ďalej. Sme radi, že vám môžeme prinášať v skrátenej a dúfam výstižnej forme aktuálne informácie z oblasti účtovníctva a daní.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)