Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zánik právneho vzťahu úmrtím

Zánik právneho vzťahu úmrtím

Zánik právneho vzťahu úmrtím

Právny vzťah založený pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom  a zamestnancom zaniká smrťou zamestnanca podľa §49 odsek 4 Zákonníka práce.

Smrť zamestnanca vždy hlboko zasiahne do života rodiny zamestnanca, ale aj zamestnávateľa.

Žiadny právny predpis nerieši komplexne túto problematiku.

Je potrebné preto vychádzať z viacerých zákonov a predpisov.

Ide napríklad o Zákonník práce, zákon o dani z príjmov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a v prípade úrazu aj  zákon o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný zúčtovať mzdu zosnulého zamestnanca ku dňu smrti a zároveň vysporiadať všetky nároky zosnulého zamestnanca (napríklad nevyčerpaná dovolenka).

Ďalej povinnosťou zamestnávateľa je v zmysle zákona číslo 461 z roku 2003 Zbierky zákonov odhlásiť zosnulého zamestnanca zo sociálnej poisťovne a to najneskôr v deň nasledujúci po zániku právneho vzťahu.

Zároveň predložiť sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia, ktorý je dôležitým podkladom pre prípadné určenie nároku na pozostalostný dôchodok a výpočet výšky dôchodku.

Podľa zákona číslo 580 z roku 2004 Zbierky zákonov má zamestnávateľ povinnosť aj odhlásiť zosnulého zamestnanca zo zdravotnej poisťovne a to v lehote do 8 dní. 

Povinnosťou zamestnávateľa je aj vystavenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme ku dňu smrti zamestnanca v zmysle zákona o dani z príjmov.

Do príjmu zamestnanca sa nezapočítavajú peňažné nároky, ktoré sú vo výške štvornásobku jeho priemerného zárobku a ktoré prechádzajú postupne na jeho manžela/manželku, deti, rodičov.

Vyplatené a zdaňované peňažné nároky sa uvedú v potvrdení na tú osobu, ktorej boli vyplatené.

Zamestnávateľ potvrdenie o zdaniteľnom príjme zosnulého zamestnanca doručí dedičovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie v lehote do 3 mesiacov odo dňa úmrtia.

V prípade, že dedič požiada finančnú správu o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, lehota na podanie daňového priznania za zosnulého zamestnanca sa predĺži a to maximálne do 6 mesiacov od jeho úmrtia.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)