Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zdaňovanie príspevkov 1. pomoci

Zdanovanie prispevkov 1.pomoci

Zdaňovanie príspevkov 1. pomoci

Koniec kalendárneho roka je pre všetkých nesmierne náročný. Zvlášť preto, že lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok uplynie dňa 31.3.2022.

Do tohto termínu je potrebné daňové priznanie nielen podať, ale vyčíslenú daň aj uhradiť.

Samozrejme existuje možnosť predlžiť a oddialiť si svoje daňové povinnosti v lehote do 30.6.2022 a v prípade príjmov zo zahraničia v lehote do 30.9.2022.

Rok 2021 bol však nesmierne náročný aj preto, že veľa podnikateľských subjektov malo prevádzky zatvorené, respektíve podnikali len v obmedzenom režime.

Ak podnikateľské subjekty požiadali v roku 2021 o príspevky z Prvej pomoci alebo Prvej pomoci plus, tieto sú od dane celkom oslobodené.

Toto oslobodenie rieši paragraf 9 odsek 2 písmeno d) a tiež paragraf 13 odsek 2 písmeno k) zákona o dani z príjmov číslo 595/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Zákon o dani z príjmov hovorí, že ide o príspevky pre právnické ako aj fyzické osoby na podporu udržania pracovných miest poskytovaných v rámci aktívnej politiky štátu.

Tieto príspevky boli poskytované prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a to v zmysle paragrafu 54 odsek 1 písmena e) zákona o službách zamestnanosti.

Patrí tu napríklad aj príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, alebo príspevok, ktorý sa vyplácal zamestnávateľom na náhradu mzdy zamestnancov.

Príspevky v zmysle vyššie citovaného zákona a paragrafu, ktoré boli poskytnuté počas pandemickej situácie, sa považujú za oslobodené od dane.

Neovplyvnia nám teda základ dane, čiže je potrebné ich vylúčiť tak z príjmov ako aj z výdavkov.

V prípade, že tieto príspevky boli použité napríklad na úhradu nájomného, nákup materiálu, odvody a podobne, je potrebné tieto výdavky vylúčiť a považovať ich za nedaňové a to až do výšky prijatých príspevkov.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)