Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Kurzové rozdiely

kurzove rozdiely

Kurzové rozdiely

V súvislosti s ukončením kalendárneho roka plynú daňovníkom (ďalej len účtovným jednotkách) mnohé povinnosti.

Dnes sa zameriame na kurzové rozdiely, pretože majetok firiem a rovnako tak aj záväzky môžu byť vyjadrené v cudzej mene.

Zákon číslo 431 z roku 2002 Zbierky zákonov o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje v paragrafe 4 odsek 7 povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro.

Citujem: „V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene.

Táto povinnosť platí aj pri opravných položkách, rezervách a technických rezervách, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú vyjadrené v cudzej mene.“

Paragraf 24 odsek 1 písmeno b) zákona o účtovníctve hovorí o tom, že účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Vzniknutému rozdielu z ocenenia majetku a záväzkov hovoríme kurzový rozdiel. Tento môže mať podobu buď kurzového zisku alebo kurzovej straty.

V podvojnom účtovníctve tento rozdiel účtujeme buď na účet 563 – kurzové straty alebo na účet 663 – kurzové zisky.

Aby sme však vedeli presne vyčísliť kurzový zisk respektíve kurzovú stratu, musíme majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítať referenčným výmenným kurzom.

Tento kurz určuje a vyhlasuje Európska centrálna banka (ďalej len ECB) alebo Národná banka Slovenska (ďalej len NBS).

Ak pôjde o peňažné prostriedky v hotovosti (valutová pokladnica), potom v zmysle postupov účtovania v podvojnom účtovníctve zostatok hotovosti – účet 211 – valutová pokladnica – sa prepočíta ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na menu euro.

Prepočet sa vykoná referenčným kurzom zo dňa 31.12. Rovnako sa postupuje aj pri devízových účtoch.

Pri pohľadávkach vyjadrených v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná ich účtovať aj v mene euro.

Prepočet sa vykoná referenčným kurzom ECB alebo NBS a to:
a)  v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vznik pohľadávky),
b)  v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V praxi môže nastať situácia, že pohľadávka nebola do konca účtovného obdobia uhradená, vtedy je potrebné zostatok účtu pohľadávky v cudzej mene prepočítať referenčným kurzom ECB alebo NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Vzniknutý kurzový rozdiel sa zaúčtuje na ťarchu účtu 563 – kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – kurzové zisky podľa povahy rozdielu so súvzťažným zápisom na účte pohľadávok, napríklad na účte 311 – odberatelia.

Obdobne sa postupuje pri záväzkoch v cudzej mene.

Podľa paragrafu 24 odsek 9 zákona o účtovníctve a paragrafu 24 odsek 3 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú.

Znamená to, že zostanú zaúčtované vo svojom pôvodnom (historickom) ocenení.

Čo sa týka nákladov a výnosov budúceho obdobia, tieto sa rovnako neprepočítavajú, majú charakter preddavku.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)