Yearly Archives: 2019

GRID karta ako komunikačný prostriedok

Povinnosť elektronicky zasielať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne ako aj ďalšie dokumenty (ELDP, registračné listy…), je širokej verjnosti určite známa. V tomto článku bližšie priblížime situácie, ktoré môžu nastať v prípade zmeny osoby, ktorá je poverená elektronicky dokumenty do Sociálnej poisťovne zasielať. Zamestnávateľ (konateľ spoločnosti) poveruje svojich zamestnancov (najčastejšie účtovníčku), aby v mene spoločnosti elektronicky […]

Continue Reading

Odpočítateľné položky v zdaňovacom období 2019

Všetky fyzické osoby, ktorým plynú tzv. aktívne príjmy, majú na konci zdaňovacieho obdobia nárok na uplatnenie odpočitateľných položiek a to: 1/ od základu dane (u fyzických osôb sa týmto myslí rozdiel medzi príjmami a výdavkami), pričom odpočítateľnými položkami sú nezdaniteľné časti základu dane – viď § 11  zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, […]

Continue Reading

Register účtovných závierok

Účtovnú závierku v každej obchodnej spoločnosti schvaľuje príslušný orgán, ktorým môže byť: Valné zhromaždenie (napr.  a.s. alebo  s.r.o.) Členská schôdza (napr. družstvá) Ústredný orgán štátnej správy (štátny podnik) Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. je účtovná jednotka povinná schváliť účtovnú závierku najneskôr do 1 roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Účtovná jednotka a to […]

Continue Reading

Inventarizácia II.časť

Inventarizácia je nadradený pojem k inventúre, pod ktorým chápeme celý proces, ktorým  účtovná  jednotka  overuje,  či  stav  majetku,  záväzkov a  rozdielu majetku  a záväzkov v  účtovníctve  zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia predstavuje jednu z  najdôležitejších uzávierkových prác, ktoré účtovná jednotka vykonáva ešte pred uzatvorením účtovných kníh. Vykonaním inventarizácie sa zabezpečí preukázateľnosť účtovníctva a zároveň sa overí vecná správnosť účtovníctva, […]

Continue Reading

Inventarizácia I. časť

Koniec kalendárneho roka je pre všetkých nesmierne náročný a zvlášť pre účtovníkov, audítorov. Každý podnikateľský subjekt má okrem iných povinností tiež povinnosť vykonať a to každoročne k 31.12. inventarizáciu. Zákonom o účtovníctve  č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je upravená časť inventarizácie, konkrétne v § 29 a 30. Keďže často dochádza k zámene resp. nesprávnej interpretácii pojmov inventúry a inventarizácie, v tomto […]

Continue Reading

Povinná a dobrovoľná registrácia DPH

Zdaniteľnou osobu je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty určite nie je potrebné účtovným jednotkám zvlášť predstavovať. Je to alfa a omega, alebo teda jeden zo základných zákonov pre účtovníkov, audítorov a podnikateľov vôbec. Podľa §4 zákona o DPH má povinnosť […]

Continue Reading

Rekreačný poukaz v roku 2019

Rekreačný poukaz v roku 2019 – najčastejšie otázky Od roku 2019 sú novinkou pre zamestnancov aj zamestnávateľov príspevky na rekreáciu známe aj ako rekreačné poukazy. Kto je povinný tieto príspevky poskytovať a kto má na ne nárok? Kto je povinný poskytovať príspevky na rekreáciu? Podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov […]

Continue Reading

Oznamovanie protispoločenskej činnosti II. časť

V predchádzajúcej časti sme zadefinovali a vysvetlili základné pojmy a nové povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Týmto zákonom sa zároveň zaviedla povinnosť zamestnávateľov mať vypracovaný vnútorný systém preverovania oznámení. Pripomíname, že ide o vnútorný predpis zamestnávateľa, ktorý bližšie určuje podrobnosti ako postupovať v prípade vybavovania podnetov. V §10 a 11 zákona č. 54/2019 […]

Continue Reading

Oznamovanie protispoločenskej činnosti I. časť

V tomto článku prinášame informáciu o novej povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1.3.2019. Prijatím tohto zákona sa zásadným spôsobom zmenili kompetencie inšpekcie práce v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ide o prenos všetkých kompetencií z orgánov inšpekcie práce na nový Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bude poskytovať ochranu […]

Continue Reading

Zákon proti byrokracii II. časť

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vytvoril portálové riešenie prostredníctvom ktorého si orgány verejnej moci môžu plniť ich zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona proti byrokracii. Týmto portálom je web stránka http://www.oversi.gov.sk. Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzickým ako aj právnickým osobám v roku 2019 priniesla ďalšie odbúravanie povinností dotknutých osôb nosiť na […]

Continue Reading