Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Súhrnný výkaz DPH – 1.časť

Súhrnný výkaz DPH je bližšie vysvetlený a ukotvený v §80 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a predpisov.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak:

1.    dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane

2.    premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho  podnikania oslobodeného od dane

3.    dodal tovar ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu do iného členského
štátu oslobodeného od dane

4.    dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v tom prípade, ak hodnota tovarov nepresiahne v kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50000 eur. Ak túto hodnotu presiahne, potom platiteľ dane podáva tento súhrnný výkaz mesačne.

Súhrnný výkaz podáva aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 alebo §7a. V tomto prípade sa podáva súhrnný výkaz štvrťročne nie mesačne. Ak táto zdaniteľná osoba sa zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa §45 ods.1, potom sa na ňu môže vzťahovať nielen štvrťročné ale aj mesačné podávanie súhrnného výkazu. Budú totiž povinné sledovať obrat dosiahnutý z dodania tovaru v rámci trojstranných obchodov.

Ako sa podáva súhrnný výkaz?

Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami, nikdy nie v listinnej forme, a to do 25. dňa po skončení obdobia, za ktoré vznikne povinnosť podať súhrnný výkaz. Ak koniec lehoty na podanie súhrnného výkazu pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zmenu obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, platiteľ dane nie je povinný oznámiť správcovi dane.

(Zdroj: www.financnasprava.sk)

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)