Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Poskytovanie darov

V tomto článku sa bližšie pozrieme na poskytovanie darov. Zásadnou podmienkou pri darovaní je uzatvorenie darovacej zmluvy, v ktorej vystupuje darca a obdarovaný. V tejto zmluve musí byť jednoznačne vyjadrený úmysel darcu poskytnúť dar, pričom dar musí byť poskytnutý z majetku darcu, teda nemôže byť poskytnutý z iného majetku (napr. z majetku tretej osoby).

Samotný proces darovania upravuje Občiansky zákonník v §628 až 630. Obchodný zákonník darovanie neupravuje, preto sa vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka.
Z pohľadu zdaňovania darov sa vychádza zo zákona o dani z príjmov a tiež zo zákona o dani z pridanej hodnoty. Rovnako dôležité je poznať predpisy v zákone o účtovníctve ako aj príslušné opatrenia MF SR, ktorým sa upravujú podrobnosti o postupe účtovania (či už sa jedná o podvojné účtovníctvo alebo o účtovníctvo jednoduché). Pri darovaní je teda potrebné pracovať a skúmať viacero legislatívnych úprav.

Čo môže byť predmetom darovania?

1/ hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť, pričom musí ísť o samostatnú vec,
(Predmetom darovania nemôžu byť súčasti veci alebo jej príslušenstvo, ak sa nepovažujú za samostatnú vec).

2/ práva  alebo iné majetkové hodnoty.

Písomná forma darovacej zmluvy sa vyžaduje vždy pri nehnuteľnostiach a rovnako tak aj
v prípade hnuteľných vecí, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu vecí pri darovaní.
V prípade nehnuteľnosti vlastníctvo k nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Poskytnutý dar z daňového hľadiska

V zákone o dani z príjmov je poskytnutý dar riešený len v prípade, ak je poskytnutý právnickou osobou alebo fyzickou osobou (podnikateľom), a to z pohľadu uplatnenia daňového výdavku.
Dary nie sú uznanými daňovými výdavkami ani v prípade, ak o nich daňovník účtoval. Daňovým
výdavkom nie je ani zostatková cena darovaného hmotného majetku a nehmotného majetku.

Poskytnutý dar z účtovného hľadiska

1/ Ak ide o daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, podľa Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, účtuje sa o poskytnutých daroch na účte 543 – Dary.

2/ Účtovná jednotka účtujúca podľa Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, účtuje o poskytnutých daroch na účte 546 – Dary.

3/ Fyzická osoba (podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva podľa Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Poskytnutý dar a jeho zaúčtovanie v jednoduchom účtovníctve

Spôsob účtovania poskytnutého daru bude závisieť od toho, či ide o peňažný alebo nepeňažný dar. Poskytnutý dar nie je uznaným daňovým výdavkom. Ak ide o peňažný dar, tento sa v peňažnom denníku zaúčtuje ako úbytok peňažných prostriedkov z pokladnice alebo z bankového účtu a zároveň výdavok, ktorý neovplyvní základ dane z príjmov.

Ak ide o nepeňažný dar, napr. odpisovaný hmotný majetok, ktorý podnikateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti, tento sa v peňažnom denníku zaúčtuje až v rámci uzávierkových účtovných operácií  a to ako výdavok, ktorý sa nezahrnie do základu dane z príjmov.

Ako dar môžu byť poskytnuté aj zásoby, ktoré už boli zaúčtované ako daňové výdavky. Tieto sa osobitne vyznačia v knihe zásob a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa zaúčtujú vo forme zníženia výdavkov

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)