Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Som absolvent strednej a vysokej školy. Čo ďalej?

Je smutné zistenie, že zo škôl vychádzajú čerství absolventi, ktorí vôbec netušia, aké sú ich povinnosti voči štátu a často krát sa nevedia hneď zaradiť do pracovného procesu.

Nie každý samozrejme sa musí hlásiť na úrade práce v mieste svojho trvalého bydliska. Niektorí majú to šťastie, že už počas štúdia pracujú, resp. podnikajú a po skončení SŠ alebo VŠ plynule pokračujú v tom, čo si začali budovať.

Ale povedzme si na rovinu, to je tá menšia skupina absolventov. V tomto článku sa bližšie pozrieme na povinnosti absolventov po skončení SŠ a VŠ.

Absolvent strednej školy má po ukončení štúdia nárok na riadne prázdniny, ktoré trvajú až do 31.augusta.

V rovnakej lehoty poberajú rodičia aj daňový bonus a prídavky na dieťa. Tzn. že absolvent v tomto období nemá žiadnu povinnosť a nemusí sa teda nikde hlásiť. Je len výhodou, keď svoj voľný čas (posledné prázdniny) využije vo svoj prospech.

U absolventa vysokej školy je situácia iná.

Dňom nasledujúcim po vykonaní štátnej skúšky stráca status nezaopatreného dieťaťa a to znamená, že rodičia prestávajú poberať prídavky na študujúce dieťa a aj daňový bonus.

Evidencia na úrade práce je dobrovoľná. Ak si absolvent nechce sám platiť zdravotné poistenie, odporúčame mu prihlásiť sa na úrade práce do 7 dní od ukončenia štúdia. Len pre upresnenie uvádzame, že dňom ukončenia štúdia na strednej škole je posledný august a v prípade vysokoškolského štúdia je to deň záverečnej skúšky.

Existuje aj možnosť, že sa na úrade práce absolvent nezaeviduje, vtedy musí mať na pamäti to, že poistné na zdravotné poistenie si musí platiť sám ako samoplatiteľ. V tejto súvislosti mu pribudnú ďalšie povinnosti a síce to, že navštívi v lehote 8 dní osobne príslušnú zdravotnú poisťovňu, kde vyplní na ich  predpísanom tlačive  Oznámenie poistenca / platiteľa o zmenách a k tomu predloží aj doklad o ukončení štúdia. Voči sociálnej poisťovni nemá absolvent žiadnu povinnosť a to do času, pokým sa nezamestná, resp. nezačne podnikať.

V prípade, že absolvent je vedený na úrade práce a zamestná sa, je povinný v lehote do 8 dní o tom informovať príslušný úrad práce, ktorý ho z evidencie vyradí a všetky odvodové povinnosti preberie jeho nový zamestnávateľ. V prípade, že je absolvent vedený na úrade práce aspoň 1 mesiac má možnosť využiť aj inštitút absolventskej praxe, ktorej sme už v minulosti venovali pozornosť v našom príspevku.


Článok o absolventskej praxi si prečítate tu: https://sahesa.sk/absolventska-prax/

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)