Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daňová kontrola

Daňová kontrola

V zmysle ustanovení zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len daňový poriadok) je Daňový úrad ako Správca dane oprávnený na vykonanie daňovej kontroly.

Pri vykonávaní daňovej kontroly je určujúcim a hlavným predpisom zákon o dani z príjmov a tiež zákon o účtovníctve.

Hlavným cieľom daňovej kontroly je preveriť, či daňový subjekt správne vyčíslil základ dane z príjmov a daňovú povinnosť.

V prípravnej fáze daňovej kontroly sa kontrolór oboznámi s internými ako aj dostupnými externými informáciami kontrolovaného daňového subjektu.

Tomuto predchádza samozrejme oznámenie o začatí daňovej kontroly a žiadosť o predloženie dokladov potrebných k vykonaniu daňovej kontroly.

Správca dane v zmysle §46 ods. 1 daňového poriadku určí lehotu na predloženie dokladov.

Ak bude daňová kontrola prebiehať prostredníctvom softvéru IDEA, v oznámení o začatí daňovej kontroly sa uvedie táto skutočnosť a vtedy daňový subjekt predkladá všetky doklady a zostavy v elektronickej podobe.

V praxi môže nastať aj situácia, kedy správca dane môže začať daňovú kontrolu aj bez doručenia oznámenia o začatí tejto kontroly.

Ide však o prípady, kedy je subjekt podozrivý z vykonávania nezákonnej činnosti, alebo keď hrozí podozrenie, že dôležité dokumenty môžu byť zničené.

Pri vykonávaní daňovej kontroly najčastejšie kontrolóri vyžadujú tieto doklady:

  • došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné účtovné doklady, zmluvy, vnútorné predpisy, správa audítora (ak má účtovná jednotka povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom), rozpis jednotlivých položiek zvyšujúcich/znižujúcich výsledok hospodárenia uvedených v daňovom priznaní, inventarizačné zápisy a podobne.

Zostavy, ktoré sú potrebné na vykonanie daňovej kontroly a ktoré rovnako kontrolóri vyžadujú predložiť:

  • hlavná kniha, denník, účtový rozvrh, kniha pohľadávok a záväzkov, saldokonto, zostavy majetku, kniha analytickej evidencie a podobne.

Čo sa týka výkonu daňovej kontroly, tá začína ústnym pojednávaním a následným odovzdaním požadovaných dokladov a zostáv, ktoré budú preverované a kontrolované.

Ak pôjde o výkon daňovej kontroly prostredníctvom softvéru IDEA, tento je pre daňový subjekt výhodnejší a to z dôvodu skrátenia doby prítomnosti kontrolórov v mieste vykonávania daňovej kontroly.

Počas daňovej kontroly môžu byť preverované aj účtovné súvzťažnosti, väzby v účtovnej závierke, logické väzby medzi účtovnými výkazmi a daňovým priznaním.

Ukončenie daňovej kontroly je upravené v § 46 ods. 9 daňového poriadku. Za ukončenie sa považuje deň doručenia protokolu. Daňová kontrola by sa mala skončiť do 6 mesiacov od začatia kontroly, v zložitejších prípadoch môže trvať až 1 rok.

Bezproblémový priebeh daňovej kontroly bude jednoznačnej závisieť od korektného prístupu a ústretovosti obidvoch zúčastnených strán.

Dôkazná povinnosť je však vždy na strane kontrolovaného daňového subjektu.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)