Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Oceňovanie s zdaňovanie kryptomien

Zdanovanie kryptomien

Oceňovanie a zdaňovanie kryptomien

Virtuálne meny alebo len jednoducho kryptomeny začalo využívať čoraz viac obchodníkov, právnickych ako aj fyzických osôb, bežných daňovníkov nevynímajúc.

Virtuálne meny sa stávajú využívateľnými nielen pri investíciach do ich nákupu, ale aj do ich následného predaja, dokonca pri platbách za niektoré tovary a služby.

Prax ukázala, že je potrebné stanoviť určité pravidlá, a to tak pre účtovanie obchodných prípadov ako aj pre zdanenie príjmov dosiahnutých z kryptomien.

Vzhľadom na vysoký záujem a dopyt po informáciách ohľadom zdaňovania a povinnosti vo veci virtuálnych mien sme sa rozhodli, že v tomto článku bližšie uvedieme oceňovanie a následne aj ich zdaňovanie v podmienkach SR.

Postup pre účtovanie a zdaňovanie kryptomien nájdete v zákone o dani z príjmov a v zákone o účtovníctve. Tu je potrebné zdôrazniť, že nielen MF SR ale aj Finančná správa SR vydali usmernenie a stanoviská ako zdaňovať obchodovanie s kryptomenami.

Pre všetky subjekty (právnické osoby, fyzické osoby, občanov) platí základná definícia uvedená v §2 ai) zákona o dani z príjmov, z ktorého vyplýva, že je potrebné zdaniť akýkoľvek príjem plynúci s narábaním s kryptomenami.

Čiže nielen výmena virtuálnej meny za majetok, ale aj výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Zdaňovanie sa realizuje v tom zdaňovacou období, ku ktorému sa viaže hlavný moment zdanenia.

Fyzické osoby (nepodnikatelia):

Ak ide o fyzickú osobu (občana) bez oprávnenia na podnikateľskú činnosť, takýto občan je povinný podať daňové priznanie typu “B” a zdaniť príjem z predaja virtuálnej meny podľa §8 ods.1 písm. t) zákona o dani z príjmov. Ďalej v §8 ods.17 zákona o dani z príjmov je zadefinované, že príjem z predaja virtuálnej meny, ktorá bola nadobudnutá ťažbou, sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období predaja tejto virtuálnej meny. Spôsob ocenenia upravuje §17 ods.43 zákona o dani z príjmov, t.j. použije sa pre jeho ocenenie reálna hodnota upravená v §27 ods.13 zákona o účtovníctve ku dňu tejto výmeny.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia:

Oceňovanie virtuálnej meny je upravené v §24 ods.10 a tiež v §25 ods.1 prísm.b) zákona o účtovníctve. Ak ide o virtuálnu menu nadobudnutú výmenou za inú virtuálnu menu, potom sa pre ocenenie použije §25 ods.5 slebo §27 ods.13 zákona o účtovníctve.

Upozorňujeme, že v priebehu zdaňovacieho obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa virtuálna mena neoceňuje reálnou hodnotou. Odplatne nadobudnutá virtuálna mena sa považuje za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)