Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daňové priznanie za rok 2022

danove priznanie

Daňové priznanie za rok 2022

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022 vyplýva všetkým fyzickým osobám a právnickým osobám zo zákona číslo 593 z roku 2003 Zbierky zákonov o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov.

Daňovníci, ktorí dosiahli zdaniteľné príjmy za rok 2022, sú povinní v lehote do 31.3.2023 podať daňové priznanie a to na novom type tlačiva, ktoré zverejnila Finančná správa SR na svojom portáli http://www.financnasprava.sk.

Hranica pre povinné podanie daňového priznania za rok 2022 je 2289,63 eur.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem zo zdrojov zo zahraničia.
Existujú samozrejme aj výnimky z povinnosti podávať daňové priznanie.

Ide o tieto prípady:

1.) daňovník poberá zdaniteľné príjmy podľa paragrafu 5 (zo závislej činnosti) a požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa,

2.) daňovník poberá príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa paragrafu 43 zákona o dani z príjmov,

3.) daňovník dosiahol príjmy, ktoré sú oslobodené od dane.

Rozlišujeme tri typy daňových priznaní:
1.) daňové priznanie typu A – na tomto type tlačiva podáva daňové priznanie ten daňovník (fyzická osoba – občan), ktorý poberal zdaniteľné príjmy len podľa paragratu 5 zákona o dani z príjmov (ide o príjmy zo závislej činnosti),

2.) daňové priznanie typu B – na tomto type tlačiva podáva daňové priznanie fyzická osoba (občan) ako aj samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ), teda subjekty, ktoré poberali príjem podľa paragrafu 5,6,7,8 zákona o dani z príjmov,

3.) daňové priznanie právnických osôb – už zo samotného názvu vyplýva, že tento typ daňového priznania sa bude týkať všetkých právnických osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky a to bez ohľadu na dosiahnutú výšku príjmov.

Daňové priznanie právnických osôb sú povinné podávať aj zahraničné právnické osoby, ktoré dosiahli zdaniteľné príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Termín podania daňového priznania je možné predĺžiť, avšak najviac o 3 kalendárne mesiace, čiže do 30/6/2023 a v prípade poberania príjmov zo zahraničia až do 30/9/2023.

V novej predĺženej lehote je daň aj splatná.

Daňové priznanie sa v prípade podnikateľských subjektov podáva výlučne elektronicky.

V papierovej podobe môžu daňové priznania podávať len fyzické osoby (občania), neziskové organizácie, nadácie a združenia.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)